Ĭ-gŭng (依公) sê nòng-bâ gì nòng-bâ. nòng-bâ gì nòng-nā̤ hô̤ lā̤ ĭ-mā.

Ĭ-gŭng gì nòng-bâ hô̤ lā̤ duâi-gŭng (大公), nòng-nā̤ hô̤ lā̤ duâi-mā (大媽).

Gái káng修改