Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gô Ăng-lŏk-kṳ̆ Gŭng-sū

Ăng-lŏk-kṳ̆ (安樂區) sê Dài-uàng Giĕ-lè̤ng-chê gì siŏh ciáh kṳ̆, găk Giĕ-lè̤ng-chê să̤-báe̤k-huŏng, sê Giĕ-lè̤ng-chê ìng-kēu dék duâi gì kṳ̆.

Ngiê-dāu lièng-ciék 修改