Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Á sè̤[Ció 1], hĕ̤k-chiā hô̤ lā̤ gó̤ ŏ̤h sòi[Ció 2], sê áng chiū-sié buŏng cū hĕ̤k-chiā diâng suŏ-iàng gì iù-hié. Siŏh-dŏi nè̤ng ùi siŏh-kuàng, gó̤ „à“ gì sì-hâiu gṳ̄ kī chiū, gó̤ „sè̤“ gì sì-hâiu bóng lŏ̤h lì. Nâ ô gì nè̤ng chiū sê ciáng-méng dièu siông, ô gì huāng-méng dièu siông, nè̤ng cêu â̤-sāi buŏng chók lâng-dŏi.

„Á“ gâe̤ng „sè̤“ cĭ-găng gó â̤-sāi gă iā sâ̤ sṳ̀, iòng-diòng sì-găng. Pī-ê̤ṳ gōng: „Á lá̤ ché bá̤ sè̤!“ (/a²¹ le²¹ tsʰi²¹ pe²¹ së⁵³/) „Á bá̤ ché bá̤ sè̤!“ (/a²¹ βe²¹ tsʰi²¹ βe²¹ së⁵³/) Iâ ô dê-huŏng gōng: „Ō̤ lā̤ chī lī bā lā sè!“ Hĕ̤k-chiā „Ā̤ (e³³) lā̤ chī lī bā lā sè!“

Muōi-ció修改

  1. Lièng-gŏng gōng gì.
  2. Mìng-âu săng-kṳ̆ gōng gì.