Niū-să̤-làng dollar

Niū-să̤-làng dollarNiū-să̤-làngliù-tŭng huó-bê, hù-hô̤ sê NZD$ hĕ̤k-ciā NZD.

Niū-să̤-làng dollar iâ sê Niū-să̤-làng, Cook Gùng-dō̤, Niue, Pitcairn Gùng-dō̤ gâe̤ng Tokelauhuák-dêng huó-bê.

Ngiê-dāu lièng-giék 修改