Lòng-gĭ-ché̤ṳng (狼基銃 hĕ̤k-ciā 狼機銃), iâ hô̤ lā̤ gĭ-guăng-chiŏng (機關槍), sê siŏh cṳ̄ng chiŏng.

Lòng-gĭ-ché̤ṳng

Sṳ̆k-ngṳ̄

Siŭ-gāi
  • Lòng-gĭ-ché̤ṳng páh cià-ciáh (狼機銃拍隻隻): bī-ê̤ṳ duâi-cài-siēu-ê̤ṳng.