Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。Hók (福) cī bĭh , gié-táuk lāu nè̤ng dó̤i hâing-hók sĕng-uăk gì hióng-uōng, iâ sê dó̤i mī-hō̤ ê-lài gì cé̤ṳk-nguông.

Có̤-nièng gì sì-hâiu siā „福“ cê

Chŭng-cáik gì sèng-âu, găk muòng gà̤-dēng táik „hók“ cê, gâe̤ng páu-diông, chŭng-lièng, nièng-uâ siŏh-iông, siàng-ùi cī bĭh cáik-nĭk gì chiông-dĭng.