Ê̤ṳng-hô guòng-âing guāng-lī

Guāng-lī ê̤ṳng-hô cū  
檢視使用者群組檢視使用者SpBot的使用者群組 Tō̤-lâung | góng-hióng

所屬群組: Gĭ-ké-nè̤ng

所屬隱含群組: 自動確認的使用者

Ê̤ṳng-hô guòng-âing nĭk-cé