Gái-siêu修改

Cī ciáh muò-bēng ĕng diŏh dièu-mĕ̤k ciáng-ùng diē-sié dò̤ lì gái-siêu nè̤ng gì chók-sié nièng gâe̤ng guó-sĭng nièng.

Muò-bēng gì chăng-só修改

Cī ciáh muò-bēng ô 4 ciáh chăng-só, áng sèng-âu sóng-sê̤ṳ sê:

dâ̤ chăng-só gṳ̄-liê
1 chók-sié gì nièng-hông XXX nièng (chók-sié nièng-hông mâ̤ hiēu sāi "?")
2 chók-sié gì nĭk-gĭ XXX nguŏk XXX hô̤ (â̤ sāi ng-siā)
3 guó-sié gì nièng-hông XXX nièng (guó-sié nièng-hông mâ̤ hiēu sāi "?")
4 guó-sié gì nĭk-gĭ XXX nguŏk XXX hô̤ (â̤ sāi ng-siā)

Diŏh ciŏng sāi修改

Guó-sié ìng-ŭk修改

Lìng Cáik-sṳ̀ ({{bd|1785 nièng|8 nguŏk 30 hô̤|1850 nièng|11 nguŏk 22 hô̤|}}), ...

â̤ hiēng-sê:

Lìng Cáik-sṳ̀ (1785 nièng 8 nguŏk 30 hô̤ – 1850 nièng 11 nguŏk 22 hô̤), ...

â̤ cê̤ṳ-dông tiĕng-gă 2 ciáh hŭng-lôi: [[Category:1785 nièng chók-sié]] gâe̤ng [[Category:1850 nièng guó-sié]].

Chók-sié nièng mâ̤ hiēu修改

Gregorius 12-sié ({{bd|?||1417 nièng|10 nguŏk 18 hô̤|}}), ...

â̤ hiēng-sê:

Gregorius 12-sié (?  – 1417 nièng 10 nguŏk 18 hô̤), ...

â̤ cê̤ṳ-dông tiĕng-gă 2 ciáh hŭng-lôi: [[Category:Chók-sié nièng mâ̤ hiēu]] gâe̤ng [[Category:1417 nièng guó-sié]].

Guó-sié nièng mâ̤ hiēu修改

Gióng-ùng Huòng-dá̤ ({{bd|1377 nièng|12 nguŏk 5 hô̤|?|}})

â̤ hiēng-sê:

Gióng-ùng Huòng-dá̤ (1377 nièng 12 nguŏk 5 hô̤ – ? )...

â̤ cê̤ṳ-dông tiĕng-gă 2 ciáh hŭng-lôi: [[Category:1377 nièng chók-sié]] gâe̤ng [[Category:Guó-sié nièng mâ̤ hiēu]].

Câi-sié ìng-ŭk修改

Barack Obama ({{bd|1961 nièng|8 nguŏk 4 hô̤|||}}), ...

â̤ hiēng-sê:

Barack Obama (1961 nièng 8 nguŏk 4 hô̤ –  ), ...

â̤ cê̤ṳ-dông tiĕng-gă 2 ciáh hŭng-lôi: [[Category:1961 nièng chók-sié]] gâe̤ng [[Category:Câi-sié ìng-ŭk]].

Gì-tă muò-bēng修改

{{Lifetime}}: lêng-nguôi siŏh ciáh chă-bók-dŏ̤ gì muò-bēng, ĕng diŏh dièu-mĕ̤k â-dā̤, ng-sê ĕng ciáng-ùng diē-sié.