Wikipedia:Hèng-céng Ìng-uòng

"Wikipedia:Hèng-céng Ìng-uòng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "Wikipedia:行政人員", dók cē̤-nē̤.

Hèng-céng ìng-uòng bău-guăk guāng-lī-uòng (administrators, háng-cê 管理員) gâe̤ng guăng-lièu (bureaucrats, Dṳng-ùng (Pū-tŭng-uâ) Wikipedia hāu lā̤ hèng-céng-uòng).

Dĕk-guòng gâe̤ng cáik-êng 修改

Guāng-lī-uòng 修改

Bō̤-hô hiĕk-miêng gâe̤ng chṳ̄-siĕu bō̤-hô 修改

  • Siŭ-gāi sêu bō̤-hô gì hiĕk.
  • Bō̤-hô gâe̤ng chṳ̄-siĕu bō̤-hô.

Chēng hiĕk gâe̤ng hŭi-hók hiĕk 修改

  • Guāng-lī-uòng â̤-sāi ciŏng hiĕk gâe̤ng hiăh gì lĭk-sū tài lâi, iâ â̤-sāi ciŏng chēng lâi gì hiĕk hŭi-hók duōng lì.
  • Â̤-sāi káng ké̤ṳk nè̤ng chēng lâi gì hiĕk gâe̤ng ĭ gì lĭk-sṳ̄.
  • Chēng siông-duòng gì ùng-giông, dáng-sê mò̤ nièng-ngài gái hŭi-hók duōng lì.

Huòi-hók gô bēng-buōng 修改

  • Nâ ô nè̤ng cáuk-ták Wikipedia gì ùng-ciŏng, ĭ ô nièng-ngài huòi-hók gáu gô bēng-buōng.

Hŭng-sō̤ 修改

  • Hŭng-sō̤ ê̤ṳng-hô/IP.
  • Chṳ̄-siĕu hŭng-sō̤.

Buōng-dê-huá gái-miêng 修改

Guăng-lièu 修改

Gà̤-dēng gì guòng-hâing ciòng-buô sê guāng-lī-uòng gì. Guăng-lièu nâ ô kŭi-tŭng bĕk-nè̤ng guāng-lī-uòng gâe̤ng guăng-lièu gì guòng-lĭk.

Gĭ-ké-nè̤ng 修改

Miàng-dăng 修改

Guāng-lī-uòng 修改

Guăng-lièu 修改

Gĭ-ké-nè̤ng 修改

Tì-miàng 修改

Chiāng gāi-sék siŏh â nṳ̄ ká̤-sié ó̤i-dĭk Bàng-uâ Wiki gì guāng-lī-uòng hĕ̤k-ciā guăng-lièu guòng-hâing. Năng-gă â̤ găk cē̤-nē̤ dàu piéu. Nâ-sê-gōng duâi-buô-hông nè̤ng dŭ ciĕ-tì nṳ̄, Bâng-uâ Wiki gì guăng-lièu cêu â̤ ké̤ṳk nṳ̄ kŭi-tŭng guòng-hâing.

GnuDoyng 修改

Note: User:GnuDoyng is the current Bureaucrat and Administrator.

唐吉訶德的侍從 修改

Note: User:唐吉訶德的侍從 is the current Administrator.

Yejianfei 修改

Note: User:Yejianfei is the current Administrator.