Wikipedia:Duâi chéu â/Còng-dŏng/1

Huăng-ĭk nguôi-ngṳ̄ giĕ-cáik修改

'Het Nederlands' kō ī o̤h Mìng-nàng Ngṳ̄ hung uâng huang ik có̤ 'Giâ-dê Ngṳ̄' Chbu 01:28, 3 October 2006 (UTC)

Gái-miêng huăng-ĭk / 介面翻譯修改

„Chiāng ăng-ciŏng Charis SIL cê-tā“ diē-lié gì „ăng-ciŏng“ gái có̤ „diong /tuoŋ˥˥/“, nguāi ngiê-mā du sê ciong-uâng gōng, «Hók-ciu huong-ngiòng cê-diēng» diē-lié mò̤ siu ô cī cṳ̄ng gōng huák... Siā cê bēng bēng â-dā̤ gì „Ché káng lâ“ dék hō̤ gái có̤ „Ché káng giáng“ he̤k „Ché kang mâing“ Chbu 13:34, 11 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Gūi hō̤ lāu. --GnuDoyng 10:19, 12 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

„Recent“ â̤ sāi huang ik có̤ „Cī buong“Chbu 01:34, 15 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

„削除“ 怎講不比'殺死'好 !?修改

tài sī "Ô̤-muòng": Miàng kī dâng go̤.

我強烈反對使用有暴力性的詞彙來翻譯新概念. 翻譯新辭或引入新辭的問題上, 靠台傾向我是不反對, 還會支持. 但是引入如此暴力傾向的辭彙還不如直接使用華語的'刪除'!

Tā-先我想來想去,見覺“刣”者字無什乇問題。譬如講英語 gì “to kill”,電腦術語有講“to kill a process”,華語直接翻譯做“殺死進程/行程”,cī-邊 gì “to kill”是“to terminate” gì 意思,蜀仂囝暴力感覺都無(因為我 lā̤ 學校辰候是學信息科學,對 cuòi 比較師);同樣道理,“刣”者詞掏來翻譯“to delete”,nâ 是習慣問題。我建議 ng-使 cī-māng 急,者話頭先攖 ciē-lié mâing,乞大家齊討論。橫直,揀詞其原則是罔“閩”罔好。先聽 lā̤ 別儂怎想。汝見何如?--GnuDoyng 16:28, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

另外, 導航最好翻譯作引導(ing33 do231), 因為這個詞彙比導航更容易理解Chbu 14:05, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Gūi hō̤ lāu! --GnuDoyng 16:39, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Cūng „īng-dô̤“, „sìng-tō̤“, „ga-si“ tàu-tàu cê du sê nâung-tā̤?Chbu 03:04, 9 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

正是啊,無辦法設置。--GnuDoyng 04:09, 9 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Statistics修改

Seems there's a bug: Statistics page says "there are 18,446,744,073,709,551,613 pages". -_-||| --GnuDoyng 01:54, 3 October 2006 (UTC)

I think it'll clear up on its own. In the mean time, you might wanna take a picture ;) A-giâu 03:42, 3 October 2006 (UTC)
It's normal now. A-giâu 05:44, 3 October 2006 (UTC)

Great! ^^ --GnuDoyng 06:56, 3 October 2006 (UTC)

每个罗马字版本应该有对应的汉字版本修改

我认为, 这样才可以使在汉字教育下长大, 但讲方言的大多数同胞对本百科全书产生最大共鸣. 至于如何加入"对应版本", 我建议增设一个"汉字方言版本"的"翻页", 就如中文维基有"简体", "繁体"两个翻页一样. 但不要自动转换. 我建议人手把罗马字转写成汉字方言文. 有时也不需要用完全汉字文. 最理想的是汉罗混用文. 但有本字的尽量用汉字, 用了汉字效果不好的虚词可以用罗拼. 其目的是增加民众的共鸣, 把本百科全书从象牙塔向大众发展. Pangguanzhe

謝謝龐兄來此提意見。關於全漢字、全羅馬字、抑或漢羅並用究竟孰優孰劣這個問題,我認為這個年代的人不可能找到答案。
使用漢字的優點是顯而易見的,它能夠增強文字對讀者的親和力,并且確實已經有很多人跟我反應過這個問題。我的看法是,如果他們愿意來用漢字貢獻,并且他們的人數夠多(只要有10個,這個數字看似不過分哦-_-'''),我就同意把介面改成漢字版本。
但由我自己來決定,我是不會選擇漢字的。為什麽呢?首先,很多漢字的寫法根本就不固定,即使是學者編的辭典,也是各家寫各家。也許有人說,那這些字就用羅馬字代替吧!漢羅並用——這樣做理論上是可以,我在寫網誌和私人日記的時候都是采用漢羅並用的。但是,Wiki上發表的是正式文體,把羅馬字夾雜在漢字裏的做法是不是得體,值得商榷。因為羅馬字不像假名,它不是方塊形的。而且,目前也沒有一個特定的標準說哪些字適合用羅馬字哪些字適合用漢字:高興起來多寫幾個羅馬字,不高興了多寫幾個漢字,這都不利於文體的標準化。
另外還牽涉到一個人為的問題,就是目前為止尚無一款根據福州話音韻開發的漢字輸入法。這導致我每次不得不打漢字的時候都要先在大腦裏回想一下它的華語發音——這嚴重干擾了我的寫作思維!我想,像我一樣不會用字型輸入法打字的人還很多吧?如果都在這樣惡劣的情況下寫作,那寫出來的文章的質量真的很值得懷疑。
最后談談全羅。很多人對全羅文字有很強的排斥感,往往是他們不了解羅馬字的來歷,以及羅馬字在歷史上曾經扮演的文化地位(其實我在小時候也從來沒聽說過),所以他們沒有耐心去看去學。但我要說,羅馬字的出版物頗豐,它可絕對不是象牙塔裏的東西,福建的教會到今天仍然有人在用羅馬字唱聖詩。換位思考一下,即使是一個以華語為第一語言的人,當他第一次接觸漢語拼音時,他也一定會覺得拼音像外語。所以,這不是羅馬字本身的問題,而是閱讀者和學習者的態度問題。--GnuDoyng 11:44, 6 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)
我本人不赞成把整个界面改成汉字方言版以喧宾夺主. 我认为罗马字, 在本维基中是"建瓯族群的民族文字", 正如韩谚是朝鲜民族的民族文字. 所以它们永远应该被放在"主"的地位. 但是, 放开汉字俗字撰写, 是从象牙塔向民众开放的开始, 是一种"世俗化"的"改革开放", 说不定会引来一个建瓯网络写作的春天. 当然, 我不敢想象牛先生用汉字俗字写作. 每个人都有自己擅长的输入和表达方式. 以牛先生的学院式严谨, 适合参加对大量汉字俗字文献的拉丁转写工作. 我也提倡尽量不要用汉语拼音来输入汉字. 多用五笔和仓颉. 用香港,日本输入法来写的人更要另眼相看! 关于汉罗混合的"不规范"看法, 我觉得情有可缘, 但不尽有说服力. 日本的汉字假名混用其实也是没有规范标准的. 爱用多少汉字就用多少. 其实这就造就了日本语文的一种"自由主义"的风格. 我对自由主义风格的语文如英,日,台湾混用,各国原著民的新兴口语文等, 和对比较规范严谨的语文如德,拉丁,梵等, 都同样地欣赏. 它们各有长处. 规范严谨的学术语文, 与自由主义的世俗语文, 可能是台湾闽南语文在未来的两个截然不同的发展方向吧! 有对比, 就有意想不到的成果. 这可能比韩国, 越南的统一规范拼音化要更有益. 未来的网络, 是自由主义的网络. 拼音会渐渐增加的. 但福建人要首先养成书写自己方言的习惯. 我与家人通信, 就从来不写规范现代汉语书面语. Pangguanzhe
龐兄有個錯誤我先指正一下。閩東和建甌是兩個不同的族群,建甌族群的人說的是閩北語,閩東語和它的差別恐怕比閩東語和閩南語的差別還大些。不過這也不怪龐兄,不少學術著作總是把福建的五大族群(閩東、莆仙、閩南、閩中、閩西)很簡單很不負責任地分成閩北和閩南兩支,掩蓋了福建本土文化極具多樣性的事實。--GnuDoyng 10:30, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)
牛兄寫道:「目前也沒有一個特定的標準說哪些字適合用羅馬字哪些字適合用漢字:高興起來多寫幾個羅馬字,不高興了多寫幾個漢字,這都不利於文體的標準化」。我無意推崇漢羅並用法,祇是想到,日文的「漢假並用」或許從未統一過。至今哪些詞素應該寫漢字、哪些寫假名,似乎沒有完全一致,就算政府有規範,民間未必徹底遵守。但往另一方面想,其實這種不穩定性也是種彈性,譬如在社會某些場合或context可能刻意多寫漢字,某些場合則去漢字,不同的組合有其特殊的社會意義。A-giâu 18:30, 22 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)
使用罗马字只能让这个版本的wikipedia成为象牙塔里的版本,极少人能看的懂,也极少人能贡献内容。
 • (!)這導致我每次不得不打漢字的時候都要先在大腦裏回想一下它的華語發音 <---- 牛冬用蒼頡碼乎?--129.49.88.64 03:12, 19 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)
我知道這是一款在台灣很流行的輸入法,我印象中,它也是種字型輸入法吧?其實我不會寫正體字,只會看而已。中國簡體字的五筆字型我都不會,更別提蒼頡碼啦。--GnuDoyng 14:23, 19 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)
倉頡輸入法香港最流行。我猜是因為(1)國民黨在台灣搞的注音符號(注音符號輸入法)不適用粵語,(2)中國漢語拼音不適用粵語(象牙塔的「方言」方案不談),(3)粵語羅馬拼音太多套且沒有一套取得支配性的地位,所以解字的輸入法有空間。台灣則是以注音符號輸入法為主。A-giâu 18:37, 22 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)
 • 不盡然也。倉頡碼之優點為熟練者不必經發音,直接將腦中字轉成指上動作,所以快。
 • 現今簡體字亦有倉頡碼。----Hillgentleman 02:44, 31 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)
若因為要寫白話字讓你裹足不前,那忘了白話字,用你的習慣書寫維基,因為維基文化:就是忽略所有规则,若那規則妨礙了你提升和維護維基百科。--Ianbu 2009 nièng 3 nguŏk 1 hô̤ (LB) 15:07 (UTC)

中文 Wikiversity修改

Ng sāi ció háng-cê lāu修改

Nguāi giéng gáe̤k ùng-ciong ng sāi ció hāng cê, dek biék dê-miàng, chiông „Go̤-lù (gao lú)“, nang ga nâ sāi ció siông Ing-ngṳ̄ gì siā huák cêu ô-li-kó̤ lāu. Chiông Mìng-âiu cūng-kuāng dê-miàng sioh â câ̤ káng chók gì dê-miàng tá-sāi ció lŭ? Chbu 15:00, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Mìng-âiu siŏh-â cêu â̤ káng chók-lì? Nguāi mâ̤ siŏng-séng a XD... Bók-guó, nguāi ciék-sêu nṳ̄ "huăng-ĭk gì sṳ̀ nâ puói Ĭng-ngṳ̄" gì gióng-ngiê. --GnuDoyng 15:42, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Fuzhounese Teaching website修改

http://www.jjps.matsu.edu.tw/Web/mother/index.htm

i like this one, they have chinese..

My suggestion修改

hey can you like post a BUC version fuzhounese and a chinese version fuzhounese. because i have hard time to read BUC version...plus it looks vietnamese, i don't think we should follow the vietnamese. We need both, Chinese characters version of Fuzhounese and BUC version. We can use BUC Version like a pinyin... like I can read this "請大家儂發言辰候記嚟使" [Wei Huang]

Hello Wei Huang (what's your name in Foochow?), nice to hear your suggustion. Well, whether BUC or Chinese has long been debated. As a BUC advocate myself, I believe Chinese version does have shortcomings: Firstly, many common characters haven't got a unified written form. Secondly, so far we haven't had a Chinese input solution that is completely based on the Foochow pronunciation. For more information about why this wikipedia is written in BUC rather than Chinese characters, please read this discussion. Anyway, I don't think BUC is so difficult to learn as it appears. Hope this article could help you with that (I assume you understand Mandarin). --GnuDoyng 14:11, 2 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)

I don't know how to type my name in fuzhou hua Yes, I know theres shortcoming on chinese version, but I think you can come up with a stand form of fuzhounese writing. The fuzhounese input you can create one like pinyin typing method. By the way what's your name? I heard that you only 22 years old...what is GnuDyong stands for Huang Wei

I was born in 1983, so in terms of Foochow traditional age-calculation, I'm 24 already. GnuDoyng is only my cybername, while my real name is "Ngù Dĕ̤ng" (牛冬). If your name is "黄偉", then it's written as "Uòng Ūi".
To create a Chinese-character input program, we need to build a database of tens of thousands of characters first. This is no easy job. I hope someone will do this in future.
BTW, why not sign up an account here? --GnuDoyng 06:40, 3 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)

我爱母语修改

"寡见觉":我们闽东语应使用类似日本假名的方法来书写,找得到字源的用本字,找不到字源的或白读音(区别文读音)用假名(就是汉字的草体字规范一下),另外用些符号或汉字编旁来表示拟声词或外来词(当然也可以用罗马字),这类词语在本语中所占比例也不少.

有必要再创造一套属于闽东语的正体字,我的意思是用一些规则符号加工(音,意,形)相结合,作为上述文体之外的正规语文. 当然,文言文也要传承下来.如果不学普通话,上面三种文体相结合,我们的母语该是多美多有生命力啊,可是.....

我觉得如果真要发展闽东语,我们要整合一下音韵,不是以福州话为标准的,而是统一一下,加入S,C,Z的音,可能古代我们也有这样的音.另外,不是闽语都没有F的音,福州话是没有,可福清话和宁德话是有的,是把S的音前都加了个F,都没有人知道,何况专家,与福清相连的莆田也有这个音.

用罗马字是最不好的,既难看懂审美效果也不好,干吗要用西方人的东西呢,搞的跟越南文一样,笨死了,被人瞧不起.是不是要考虑一下把闽北,莆田,浙南的方言给同化掉,或曰融合,加大闽东语的势力.但最重要的还是母语教育啊,宣传.还有,不讲了,再讲下去扯大了,变成反动,定个颠覆国家罪给抓了,怎么办,你们应该知道我要讲什么吧.........哈哈 --67.15.183.6

寡见觉,下次学学wiki的基本操作再来发言。不然我还以为你在这里搞vandalism呢。为闽东语创造文字,即使有人拥有这个能力也绝对没有相匹配的号召力,所以,我——这本维基百科的撰写人之一——只能从历史文献中寻找她曾记存在过的书面形式(罗马字是西方人为闽东人创造的东西,不是西方人的东西,这个逻辑你最好先理清)。至于是不是“笨死了,被人瞧不起”,谢谢,请不要诋毁无辜的越南人民。XD
我也觉得福州话仅从音韵而言,不足以代表整个闽东语,就像消失了浊声母[dz]的厦门音不足以代表整个闽南语一样。不知兄台来自闽东何处?很遗憾,我从来没有看到过福安地区和浙南地区的其它分支的闽东语人士来和我们福州人商讨所谓的“整合方案”,更惶论加入[f]这样与经典闽语格格不入的音素了。
热爱母语是好的,但要克服掉一些幼稚的情节。在华语大环境下,闽东语是受害者。作为受害者,我们不该抱着狭隘的心态,非要摇身变一个加害者不可。--GnuDoyng 13:35, 14 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)

你有没听过福清人讲话,是有F这个音的,福州人笨死了,自己没有硬说别人没有。。--67.15.183.4

这位朋友~我想即使你是个福清人,我依然比你更熟悉福清话的phonology吧。那个所谓的[f],其实是相当于英语里的[θ]。还有,不要乱操作wiki(要发言就在别人的文字下添加自己的文字,不要把别人的文字覆盖掉),不要用“笨死了”这样的话来侮辱一个群体。再犯第三次,我将封锁你的IP网段。--GnuDoyng 10:21, 25 Sĕk-nê nguŏk 2006 (UTC)

維基太學修改

凭心而言修改

凭心而言,版主你是虔诚的基督教徒,你当然也很爱福州,但对你来说用罗马字来表书福州语当然你不会反对甚至很乐意接受,但是闽东语是千万闽东人民的,这个族群自晋末以来历次迁徙入闽,从为中断过自己文化的传承,现在,不管你以什么理由,一切,不管什么理由,你说你要拯救她,请不要再次毁灭了她,即便我们从中国独立出去了,也得基于伟大的华夏文明来发展我,对外开放最基本最可靠的是自力更生。海纳百川,立壁千纫。--67.15.183.4 17:28, 25 Săng nguŏk 2007

67.15.183.4 你好。从你的发言里,我发现几个很基础的错误,兹列举如下:
 1. 我不是这里的版主(来这里写文章的人不叫做版主,因为谁都可以来),我也不是多么虔诚的信徒,我只是个再普通不过的福州人而已。
 2. 你说“闽东语”这个族群是从“自晋末以来历次迁徙入闽”,我觉得有点疑问:难道在衣冠南渡之前,福建原始部族的人都死光了?还是汉人和闽越人通婚的时候,汉人的染色体比较强大一点?
 3. 闽东文化从未中断过,这点我同意。但谁说罗马字的出现就中断了闽东文化?罗马字充其量只是一种文字而已。难道采用了斯拉夫字母,蒙古文化就中断了?采用了拉丁字母,土耳其文化就中断了?废除了汉字,越南文化就中断了?你为什么不先好好读读历史书呢?
 4. 我从来就没有说过我反对用汉字写闽东语。只是用汉字写,困难重重,我自己不愿意去这么做。当然如果你愿意的话,不妨去孵卵器里申请一个,自己去体验一下,在用字未标准化、没有好的输入法等情况下用汉字打闽东语的感受,再来指责我“毁灭她”。
 5. 我不理解你思维的跳跃性:难道基于拉丁方案的文字就一定暗示着要“从中国独立出去”?别忘了汉语拼音方案也是基于拉丁字母,现在一样也是华夏文明的一部分。
 6. 你说“得基于伟大的华夏文明来发展我”,这个我原则上是不反对的。不过就实际情况来看,很多人在举着大华夏主义的旗号来扼杀地方文化的多样性。今天把闽东语逼上绝路的就恰恰是你所深爱的华夏文明的代表语言——北京话,而这也正是我不喜欢国族主义的原因。你认为,究竟是罗马字在毁灭闽东语呢?还是那弥漫在空气中的大华夏主义在扼杀她?GnuDoyng 愿闻其详。
因为我发现你欠缺最起码的历史语言文化常识,所以更多的话我也不愿多说。我希望你能好好了解一下福建的历史,好好了解一下清末来闽的传教士对闽文化的贡献,好好了解一下这个世界其他国家的文字变革历史。要知道,这个世界是五彩缤纷的,而不是像你所想象的那样,不是黑的就是白的。--GnuDoyng 10:27, 25 Săng nguŏk 2007 (UTC)
67.15.183.4您好,我認為甲骨文很適合您。Luuva 2008 nièng 8 nguŏk 15 hô̤ (B5) 20:26 (UTC)
未见拼音毁灭汉语,亦未见罗马字有毁灭闽东语的可能。另, Luuva的言论可是传说中的无穷推理哈,即使人家有错也不要这么直接的说出来。Gisbrother 2009 nièng 12 nguŏk 14 hô̤ (B1) 05:46 (UTC)
67.15.183.4,在下實在難以把用羅馬字表記跟甚麼毀滅文化聯繫在一起。中國最早的文字是甲骨文,後來改用金文,再改用篆體,再改用隸書。難道說,每一次廢除了祖先的文字,都意味著文化的毀滅和中斷?????在下認為使用漢字來表記閩東語有個極為重大的缺陷:大家僅僅只知道字的意思,不知道發音。而且,漢字寫法極不統一,目前三部權威詞典的寫法各不相同,採用漢字表記會造成極大的混亂。因此,沒有任何一個表記方法比羅馬字更適合推廣閩東語、讓大家都會說閩東語了。
閩東語表記系統的現狀和20世紀末期越南語表記系統一樣,傳統的表記系統十分混亂、羅馬字比較規範。所以應該效仿越南語,逐步廢除漢字,大力推廣羅馬字。當然,像現在這個狀況,放棄漢字是不現實的,應該以羅馬字為主,漢字為輔。讓大家都知其音、明其義。
另外,我很反感「基於偉大的華夏文明來發展我之類」的中國式空話,閩東文化和那個中原文化是不一樣的文化,請不要自我矮化族群意識。如果每一個閩東人都像你這樣的話,閩東文化會有迅速被中原文明同化的重大風險,無法保留自身的特色,將會是世界人文的重大損失。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2014 nièng 10 nguŏk 30 hô̤ (B4) 06:00 (UTC)

北京话是满化汉语发音,非正统华夏正音,而福州话或者闽东语则是保留上古华夏正音最多的现代汉语 另外拼音文字的缺陷到现在已经表露无疑,当欧洲语言学家要破译古代文献的时候,中国语言学家只需要舒服地坐在办公室里看古代文献他们就能明白其中的意思了,一旦随着时间推移读音发生变化,拼音文字立刻失去了意思,而象形文字的汉字仍然能让经历发音变化之后的人看得懂,这也是作为象形文字的汉字存在到现在的一个原因。另外,当越南,朝鲜,韩国和日本正努力恢复汉字使用的时候,身为汉族人的闽东人却要背离汉字,实在令人遗憾。--125.77.103.93 2009 nièng 6 nguŏk 4 hô̤ (B4) 23:40 (UTC)

125.77.103.93,您不妨換一種思維方式。漢字的缺陷到現在已經表露無疑,當中國語言學家要破譯古代漢語發音的時候,歐洲語言學家只需要舒服地坐在辦公室裡看著古代文獻他們就能明白其中的讀音了,一旦隨著時間推移讀音發生變化,因為採用漢字,其讀音立刻被忘記,而表音羅馬字的仍然讓經歷發音變化後的人懂得當時的讀音,這也是作為羅馬字存在到現在的原因。請問,「為何你只見兄弟眼中有刺,卻不見自己眼裡有梁木?」(馬太福音)關於漢字和羅馬字孰優孰劣,這不是現在人能夠知曉的。漢字的優點您已表述,不過,您忽略了羅馬字的優點。羅馬字能忠實的表達字詞的發音,這是漢字所不具備的優勢。如果要推廣閩東語,羅馬字與漢字並用,相輔相成。否則如果只用漢字,大家都看得懂、都不會讀。日後我們子孫後代就漸漸忘記他的發音了,最後被漢語同化和兼併,這將是文化的重大損失。
又,在下認為把漢語(官話)當作「非華夏正音」、認為福州話「保留上古華夏正音最多」,都是比較偏激而且不夠嚴謹的。我認識來自中國各地的人,他們說不同的語言(方言),都聲稱自己的語言(方言)最像古代漢語,並舉出大量例子爭論不休。準確地來說,漢語族各語言(方言)都不同程度的保留了上古漢語或者中古漢語的音韻,其中華南的各種語言(方言)保存的相對較多。雖然福州話存在連讀變調、聲母類化之類的其他語言(方言)不存在的讀法,但在入聲字上保留較差:例如閩南語、客家語、粵語,都保留有多套入聲韻尾(t、p、k);相比之下,福州話只有兩套入聲韻尾(h、k),而且基本已經同化,以至於沒有接觸平話字之前在下根本就不知道有兩套入聲。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2014 nièng 10 nguŏk 30 hô̤ (B4) 06:14 (UTC)

Vandal 142.161.79.48修改

GnuDoyng and Friends: Recently ip 142.161.79.48 has vandalised zh-yue:Special:Contributions/142.161.79.48 and wuu:Special:Contributions/142.161.79.48. Consider semi-protecting your prominent pages (those appearing on the sidebar and in the editor (e.g Help:Siŭ-gāi). These are his targets.User:hillgentleman|Nguāi gì tō̤-lâung|2007年06月12日( B2 ), 12:06:01 12:51, 12 Lĕ̤k nguŏk 2007 (UTC)

完全用汉字不能记录闽东话吗修改

我在首页看到一段汉字描述,感觉大概意思还能明白几成。请问闽东话能否全使用汉字呢?如果全部用汉字,比较方便别的方言区的人阅读理解。如果用这种罗马字,对于非母语人士,恐完全成了外语了。Iridiumcao 2008 nièng 12 nguŏk 24 hô̤ (B3) 08:47 (UTC)

若因為要寫白話字讓你裹足不前,那忘了白話字,用你的習慣書寫維基,因為維基文化:就是忽略所有规则,若那規則妨礙了你提升和維護維基百科。--Ianbu 2009 nièng 3 nguŏk 1 hô̤ (LB) 14:23 (UTC)

希望使用汉字来写,闽东话应该大部分都有对应的汉字的吧,虽然学习需要时间,但易于理解。 我是完全看不懂,不过我也不懂湖建话。希望用汉字。--Qa003qa003 (talk) 2012 nièng 8 nguŏk 9 hô̤ (B4) 15:58 (UTC)

呼籲使用正體漢字!修改

愿聞其詳 2010 nièng 1 nguŏk 18 hô̤ (B1) 09:55 (UTC)

0感覺很難過,爲何此篇維基百科不能學粵語維基百科用漢字加上小部分地方漢字呢?0修改

~Â̤-dā̤ cī siŏh dâung uâ iù Talk:Tàu Hiĕk iè gáu cŭ-uái lì.

管理员看过来呵!……

RT(如题),用拉丁字母有必要吗?放着自己的优秀文字不用,去用什么平话字……(PS:大家莫要忘都德的《最后一课》啊)这真的很像越南语,他们也有自己发展出的喃字,可惜一直不受重视,现在用的“国语字”也是一套拉丁表音文字,可这样真的更有“效率”吗?所谓“国语字”,“平话字”,与汉字相比到底有什么好处?我真的不理解,难道维基百科用“平话字”的理由就是它行将灭绝?“平话字”与汉字相比,除了任何人都能直接拼读出来,难道真的可有任何优点?

我承认,闽东语中确实有许多难用“现代标准汉语”的汉字表记的字、音。可为什么不像日本语一般用些假名式符号+正统汉字的表达方式?或者像粤语、吴语那样用自有汉字+通用汉字的表达方式?或者用假借、通假字?作为使用汉语种的语言之一,用汉字表达是有任何的问题了吗?为什么要将闽东语这一汉语族之语言从汉字使用语中剥离?

汉字的最大优点之一,在本人看来那就是记意不记音(几乎不记音)。

纵使是千年前的名家诗篇、传世文作,有些汉字功底的人(包括初中、小学生,甚至部分无学历的汉字使用者)都能理解其大概意思。从《静夜思》、《水调歌头·明月几时有》到《赋得古原草送别》、《茅屋为秋风所破歌》、《赋得古原草送别》,再到《琵琶行》、《秋日登洪府滕王阁饯别序 (滕王阁序)》、《长恨歌》,甚至数千字的“长篇大论”,也能至少大约明白其意思。我们顶多会抱怨,它的平仄如今读起来不相押,有个别词句不押韵,有些句子朗诵不出诗中的感觉……这些,都是千年来的大量音变所致。

纵使是公元之交的少说约2000年前的记录,我们理解其意思也相对很容易。《观沧海》甚至《停云》,要大概理解其意思有什么难度?即使《史记》、《论语》、《诗经》,只要受过一定的教育,不也能知道它说的是什么吗?

再看看英语这种使用“优秀的拉丁字母”的文字好了。

这是选自约900年时所写出的的《贝奥武夫》(Beowolf)。感谢维基百科提供材料。

Hwæt! wē Gār-Dena in geār-dagum, þeod-cyninga, þrym gefrunon, hu ða æþelingas ellen fremedon. Oft Scyld Scefing sceaþena þreatum, monegum mægþum, meodosetla ofteah, egsode eorl. Syððan ærest wearð feasceaft funden, he þæs frofre gebad, weox under wolcnum, weorðmyndum þah, oðþæt him æghwylc þara ymbsittendra ofer hronrade hyran scolde, gomban gyldan. Þæt wæs god cyning!

直译:(What! We [of] Gar-Danes (lit. spear-danes) in yore-days, [of] people-kings, trim (glory) afrained (have learned of by asking), how those athelings (princes) arm-strong feats framed (made/performed). Oft Scyld Scefing, [from] scathers (enemies) [in] threats (armed bands), [from] many magths (clans, groups of sons, cf. Irish cognate Mac-), mead-settles took, awed earls (leaders of men). Sith (since) erst (first) [he] worth (came to be) fewshiped (helpless, in "fewship") founden, he [in a state of] loving care abode (lived), wex (waxed) under welkin (the clouds), [in] mind's-worth (honour) thrived, oth that (until that) [to] him each [of] those [who were] by-sitting ("sitting" or dwelling roundabout) over whale-road (kenning for sea) hear (obedience) should (owed), gifts [to] yield. That was [a] good king! )

意译:“Listen! We have heard of the glory of the Spear-Danes, of the kings of the people, in days of yore, [and] how those princes did deeds of glory. Often Scyld Scefing deprived armed bands of foes, many clans of mead-benches, [and] terrified warriors. Since he first was found helpless (he experienced comfort for that), he grew under the heavens, thrived with honours, until each of the nearby peoples over the sea were obliged to pay him tribute. That was a good king!”

看吧,试问各位能看懂几个单词?我只看到5个可以理解的:in,he,him,under,god.但是很遗憾地,god这词不是它的现意,它的意思其实是当今的good。这何尝不是一种讽刺?

到了14世纪左右,中古英语时期,情况又不一样了:

下文载自《坎特伯雷故事集》(Tales of Caunterbury),乔叟著,14世纪。再次感谢维基百科提供材料。

Here bygynneth the Book of the Tales of Caunterbury

Whan that Aprill, with his shoures soote The droghte of March hath perced to the roote And bathed every veyne in swich licour, Of which vertu engendred is the flour; Whan Zephirus eek with his sweete breeth Inspired hath in every holt and heeth The tendre croppes, and the yonge sonne Hath in the Ram his halfe cours yronne, And smale foweles maken melodye, That slepen al the nyght with open eye- (So priketh hem Nature in hir corages); Thanne longen folk to goon on pilgrimages

一堆认识的词,加一堆近乎是认识的词的词(如Aprill、yonge),可依然不明白其意思。

一个是看天书,一个是知道数打词的意思可就是不能理解。没有受过特别良好的专业训练,是不可能明白其意思的。这就是拼音文字这一几乎是只记音的文字的劣势所在了:任何语言,语音都是会变的。甚至,“平话字”的表述,也有一些字读起来对不上了吧?

纵观汉语,甚至小学生都能读下《诗经》,初中生就能基本通读并,理解个大概,学得好的高中、大学生甚至可以读白话文般地直接明白意思,这在拼音文字的使用者看来简直就是不可思议的奇迹,这也直接证明了汉字的众多优越性之一。

明明有汉字,如此优秀的文字,还非要“离经叛道”,改用拼音文字表记,这真是我最大的悲哀。

希望能尽快恢复使用汉字,还闽东话文字一片纯净的天空。 --222.248.142.64

这个维基百科的文字是历史上曾经使用过的文字。这个维基百科不是用来搞文字复兴运动,我们没有那个热情,我们只是尊重历史而已。我们不排斥写汉字闽东语,问题是要有人来写。--GnuDoyng 2010 nièng 5 nguŏk 10 hô̤ (B1) 13:31 (UTC)
我們不是要搞文字復興運動,只是從推廣閩東語(福州話、福安話)的角度上來說,漢字比平話字的受眾更多,更容易看懂,雖然漢字寫出來一般人未必能懂,至少能看懂個大概,但平話字基本上很難看懂了。--Joefei (talk) 2013 nièng 6 nguŏk 16 hô̤ (LB) 07:37 (UTC)
GnuDoyng,我們不是搞漢字復興運動,只是平話字沒幾個人看得懂。你說「問題是要有人來寫」,我告訴你,有很多人願意用漢字來寫,之所以你現在看到「沒幾個人寫」,是被通你這篇的平話字嚇怕了,所以才沒寫。如果改成漢字版,肯定會有很多人寫的。你不寫漢字版不等於別人不寫。但你的平話字版嚴重阻礙了那些想用福州話漢字寫的人,因為他們看不懂平話字,連「編輯」按鈕都找不到,沒法著手編輯。你這種平話字版本的做法是嚴重阻礙了許多熱心人的編輯! --Yejianfei (talk) 2013 nièng 7 nguŏk 5 hô̤ (B5) 12:58 (UTC)
目前閩東語漢字文章只有23篇。 23/459 = 5% 所以平話字文章還是佔多數. 等到漢字文章達到50%以上之後再考慮吧. --DaveZ122 (talk) 2013 nièng 7 nguŏk 6 hô̤ (B6) 12:13 (UTC)
首先,爲什麽漢字的只有23篇?因為那些看不懂平話字界面的人沒有加入進來,才導致漢字版本的這麼少。現在寫漢字的全都是能看懂平話字界面的人寫的,也就是「平話字黨」在寫漢字文章,真正的「漢字黨」都還沒加入,因為他們看不懂界面。你叫「平話字黨」寫漢字文章,你想能寫出多少篇?只有大量的看不懂平話字的那些真正「漢字黨」的加入,曾能增加漢字版面的篇幅。23:459的比例是平話字界面導致的,這根本純屬人為阻礙漢字文章的發展。其次,寫平話字的有幾個人?好像主要就只有GnuDoyng吧,當然不排除還有其他的一些零星的人。再說了,「平話字黨」大多數都能看懂漢字界面,而「漢字黨」大多數是看不懂平話字界面的。因此只有漢字界面才符合大多數人的利益。 --Yejianfei (talk) 2013 nièng 7 nguŏk 9 hô̤ (B2) 13:22 (UTC)
請避免分門別類,紛爭結黨。聖經有記載:
凡一國自相分爭、就成為荒場、一城一家自相分爭、必站立不住...」(馬太福音12章:25節)
弟兄和睦同居,是何等的善,何等的美...」(詩篇133篇)
凡事謙虛、溫柔、忍耐,用愛心互相寬容,用和平彼此聯絡...」(以弗所書 4章:3節)
我不會講閩東語所以我無法能做最後決定。你可以與GnuDoyng商量,互相達到和睦的領會。
(GnuDoyng之前的看法是建議你們去另開創一個維基百科文字版本。但是最近這幾年來,維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)已經不支持同樣的語言另開創一個新文字版本(Eg.1, Eg. 2 南阿塞拜疆語拒絕 。但他們絕對允許一個語言版本之內可以包含不同的文字方式。)
你們既然想翻譯系統界面為漢字,你就在Translatewiki 申請cdo-hant代碼,翻譯完畢之後就在Translatewiki 請求Stewards把閩東語維基百科系統界面轉用cdo- hant。目前的cdo平話字系統界面可以自動轉移到cdo-latn. --DaveZ122 (talk) 2013 nièng 7 nguŏk 11 hô̤ (B4) 10:45 (UTC)
DaveZ122,我很好奇的是,你不會講閩東語,那是怎麼會來到閩東語維基百科的?又是怎麼知道這邊的情況的?
現在GnuDoyng似乎長期不登錄維基百科,不好聯繫。至於在translatewiki中為閩東語申請一個新的文字,我已經申請過了,在這裏
最後聲明一下立場,我完全不反對平話字,平話字也是福州人的文化,而且是瀕臨滅絕的文字,實際上更應該「拯救平話字」。我的意思只是說平話字使用人數實在太少,以至於至少95%以上的福州本地人看不懂(剩下的5%是語言學家和傳教士)。所以說為了他們考慮一下,弄個漢字界面,免得「編輯」按鈕都找不到。 -- Yejianfei (talk) 2013 nièng 7 nguŏk 11 hô̤ (B4) 17:49 (UTC)

英語維基詞典修改

大家好,在此以中文發言,如有不周不當之處敬請包涵。

最近英語維基詞典投入使用了一項措施,意圖將所有漢語言的詞條都歸置於Chinese之下(比如Asia),我先不懷疑其所能暗含的意義,僅就漢語言內部的多樣性、繁雜性,這項措施也對你我可能的編輯是非常不便利的。

這項措施並未被指定英語維基詞典社群的正式方針,只屬幾個貢獻較多的人員的私下決定,多日以來我已經表示抗議,但無奈寡難敵眾。因此我呼籲大家前去英語維基詞典Wiktionary:Beer parlour)表示自己對此種做法的意見。致!--Symane 2010 nièng 6 nguŏk 22 hô̤ (B2) 15:09 (UTC)

維基是民主的修改

在此以中文發言,如有不周不當之處敬請包涵。維基是民主的,此網站使用之文字可由閩東語社群自行投票決定,並非一成不變。Ianbu (talk) 2012 nièng 4 nguŏk 17 hô̤ (B2) 03:17 (UTC)

實在看不懂啊!!!!!修改

我是福州人,但是我實在看不懂平話字。也許你們覺得很容易看懂。但是對於我們這些被嚴重普化過的學生完全看不懂。所以我還是希望用漢字吧,或者至少平話字和漢字對照吧,否則我真的不知道這到底寫的是什麼。

百度貼吧的福州話吧,用的都是漢字,雖然是福州話,但也能看懂,真不知道閩東語維基百科的到底怎麼看懂。

如果實在不願意用漢字,提供英文譯文也行啊!!!!

左上方選項卡
Ùng-ciŏng 文章
Tō̤-lâung 討論
右上方選項卡
Siŭ-gāi 修改
Káng lĭk-sṳ̄ 看歷史
Káng nguòng-dâi-mā 看源代碼
Tĕ̤k 讀
左方鏈接
Tàu Hiĕk 頭頁
Tiăng-dŏng 廳中
Duâi chéu â 大樹下(意見發表區)
Cī-bŏng gì gāi-biéng 這般其改變(最近的改變)
Sùi-biêng muōng káng 隨便罔看
Bŏng-cô 搬厝(搬家)
Dà̤-giŏng (捐款)
Gă-sĭ 家私(工具)
Diē-nē̤ lièng gáu cē̤-nē̤ 底里鏈遘這裡(內部鏈接到這是)
Siŏng-guăng gì gāi-biéng XX其改變
Dĕk-sṳ̀ hiĕk 特殊頁(特殊的頁面)
Kō̤ páh-éng bēng-buōng 可拍印版本(可打印版本)
Īng-giū lièng-giék (本頁永久鏈接)
Page information 本頁信息
Īng-ê̤ṳng cī piĕng ùng-ciŏng (如何標註此頁)
Gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng 其它其語言(其它的語言)
修改頁面:
Cūng-giék 總結
Bō̤-còng ciā hiĕk 保存這頁
Ché káng mâing 查看X(顯示預覽)
Káng gāi-biéng gì buô-hông 看改變其部分(顯示差異)
Chṳ̄-siĕu 取消
Siŭ-gāi bŏng-cô 修改幫助
未登錄時
Kŭi dióng-hô̤ 開賬戶(創建新賬戶)
Láuk-diē 躒底(登錄)


登錄後
Nguāi gì tō̤-lâung 我其討論
Nguāi gì siék-diâng 我其設定
Nguāi gì gáng-sê-dăng 我其監視單
Nguāi gì góng-hióng 我其貢獻
Láuk-chók 躒出(退出)
來自[1] --JackonLee54 (talk) 2013 nièng 6 nguŏk 23 hô̤ (LB) 02:18 (UTC)
@JackonLee54您好,您所提供的內容中存在多處錯誤。在下寫了個平話字、漢字界面對照表(Help:界面幫助),希望對你們這些不習慣看平話字的用戶們有所幫助。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2014 nièng 10 nguŏk 30 hô̤ (B4) 09:54 (UTC)

要求增加漢字版的閩東語版維基百科修改

客家語版維基百科已經開放雙文字版本——正體中文版羅馬字版的, 怎麼咱們閩東語的維基百科還是不能開放正體中文版的啊?到現在還只有平話字版,這樣不好吧!這樣子恐怕好多人看不懂吧。

閩東語維基百科的雙語言版本(漢字and平話字)的建議修改

請問樓上,這雙文字版本怎麼搞?如果可以搞,請問誰有這個權力搞?版主嗎? 我覺得類似客家語的雙文字版本就很不錯了,讓平話字和漢字共存。 版主在否?可否討論一下? --Joefei (talk) 2013 nièng 6 nguŏk 15 hô̤ (B6) 07:05 (UTC)

版主已經一年沒貢獻了,他之前的看法是如果你們閩東人想用漢字的人數夠多,他就不會介意讓平話字和漢字共存。--JackonLee54 (talk) 2013 nièng 6 nguŏk 22 hô̤ (B6) 17:48 (UTC)

要求閩东語使漢字修改

平話字基本看𣍐會意。故八汝寫什乇咧。我半旦日找𣍐著。到底做什乇?起動使漢字啊,平話字實在莫辦法看會意啊。

建議增加漢字版閩東語維基百科修改

本人福州人,學過平話字,太久沒用,又忘記了,爲什麽很久沒用?因為打平話字需要下載專門的字體和專門的輸入法,而且即使我打出來,在大部份的網頁(非維基)也是無法顯示完全的,所以我最終還是放棄用平話字了。 但是用漢字就沒有這個問題了(這樣是很有利於發揚光大閩東語的,我在百度貼吧、新浪微博、騰訊博客之類的地方,可以大量使用閩東語漢字寫文章,只要加上解釋,大部份人都能看懂的,但是平話字是不行的,無法顯示和使用率太少是硬傷,故只能局限於此)。 至於版主認為閩東語有很多沒有正字或者俗字不統一,我覺得這個不是問題,如果有人考證出正字,那麼修改下百科就好了,如果沒人考證得出來,那就使用俗字就好了,像粵語那麼多俗字,不是完全沒有影響廣東人使用和識別粵語么?至於俗字不統一的問題,我覺得這個完全可以在討論頁進行討論,最後擇優使用就好了。 --Joefei (talk) 2013 nièng 6 nguŏk 15 hô̤ (B6) 06:44 (UTC)

福州話完全有辦法使漢字寫修改

福州語課本網站 http://www.study.matsu.edu.tw/language/index.htm 汝自己看這蜀萆網站,福州話全部都是使漢字寫,都寫好好咧。有什乇問題?

百度貼吧福州話吧 http://tieba.baidu.com/f?kw=%B8%A3%D6%DD%BB%B0 侬家也全部使漢字寫福州話,也没什乇问题啊?大家人都看好好咯,都寫好好咯。汝看有什乇問题? 没任何问题啊。


故有汝復講“目前為止尚無一款根據福州話音韻開發的漢字輸入法。這導致我每次不得不打漢字的時候都要先在大腦裏回想一下它的華語發音——這嚴重干擾了我的寫作思維!”但是汝也著考慮蜀下別人其想法啊。我拍字是使五筆輸入法其啊,莫存在總款問題。我嚽塊很価侬會八拍五筆啊。仱汝莫能嗨講汝自己𣍐八拍五筆,也安別人𣍐八拍吧。

個人認爲大家如果在打字的時候遇到疑難,可以到這裡下載工具:zh:Wikipedia:Unicode擴展漢字。--Great Brightstar (talk) 2013 nièng 8 nguŏk 16 hô̤ (B5) 03:15 (UTC)
您給出的這個頁面只能解決漢字顯示問題,卻不能解決打字問題。要解決打字問題,最好還是學一種字型輸入法,例如五筆、鄭碼、倉頡等等,尤其是在 Unicode CJK Ext-B 中的好多字在福州話中是常用字,例如𣍐、𡅏、𥻵。當然也可以從我這裡複製。 --Yejianfei (talk) 2013 nièng 8 nguŏk 16 hô̤ (B5) 19:58 (UTC)

好消息:現在平話字不需要安裝字體就能正常顯示了修改

最近我用 Firefox 的“查看元素”功能發現閩東語維基百科已經啓用了 WOFF 技術,不用安裝 Charis SIL 就能正常顯示平話字了,管理員把下載字體的告示撤掉吧。--Great Brightstar (talk) 2013 nièng 8 nguŏk 16 hô̤ (B5) 03:15 (UTC)

希望也能用這種技術顯示一下漢字,增加幾款支持 Unicode CJK Ext-B 的漢字字體,以便於顯示閩東語漢字「𣍐」、「𡅏」和「𥻵」等等。也可以把上面的下載 Charis SIL 的黃色告示,改成下載UniFonts6.0字體或者花園明朝字體的告示也行。 -- Yejianfei (talk) 2013 nièng 8 nguŏk 16 hô̤ (B5) 20:13 (UTC)
我覺得應該先把 zh:Wikipedia:Unicode擴展漢字 的部分内容翻譯成閩東話再移植到這裡來,必要時在翻譯後添加一些方便輸入閩東語漢字的工具的連結,然後把上面的黃色告示修改成引導讀者進入該頁的告示。--Great Brightstar (talk) 2013 nièng 8 nguŏk 26 hô̤ (B1) 10:11 (UTC)
最近百度貼吧的朋友提出要把黃色提示橫幅改成:「若有漢字顯無挃出,請參考Wikipedia:Unicode擴展漢字。」大家怎麽看? --Great Brightstar (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 7 hô̤ (B6) 15:09 (UTC)
關鍵是管理員長期不在綫,看不到我們的要求,所以也就沒法改橫幅。 -- Yejianfei (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 26 hô̤ (B4) 18:32 (UTC)
呃,那就增選管理員吧,或者去中文維基百科問一下有沒有會中文的全域管理員再找來幫忙。--Great Brightstar (talk) 2013 nièng 10 nguŏk 12 hô̤ (B6) 17:31 (UTC)

最近基金會作了技術上的調整,這裡已經不能用 WOFF 技術顯示平話字了,所以有些朋友們還得下載字體解決顯示問題。--Great Brightstar討論) 2014 nièng 1 nguŏk 5 hô̤ (LB) 09:18 (UTC)

认不清音标修改

~Â̤-dā̤ cī siŏh dâung uâ iù Talk:Tàu Hiĕk iè gáu cŭ-uái lì.

有些音标是一模一样的,到底在实际上是怎么用的啊? http://imageshack.us/a/img580/1205/z3ou.png

上平和下入的標調就是一様的,上去和上入的標調也是一様的,區別在於入聲後面有阻塞音“k”。 --Yejianfei (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 8 hô̤ (LB) 14:08 (UTC)
回: 对于那七个音调,我该如何去了解如何读那七个音调?上网找了似乎没有我要的。我需要视频这类的了解其发音。 -- Tingxyu, 2013 年 9月 19号
上平,调值 55,与普通话拼音“阴平”(第一声)一致。
上去,调值213,与普通话拼音“上声”(第三声)一致。
上入,调值24,与与普通话拼音“阳平”(第二声)一致。
下平,调值53,与普通话拼音“去声”(第四声)一致。
下入,与上平声调一致,但发音急促,末尾有k的阻塞音。
上声,调值33,普通话没有这个声调,福州话滚、压、走(逃跑)、九,均读此音。
下去,调值242,普通话没有这个声调,福州话郡、蚁、会、电,均读此音。 --Yejianfei (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 20 hô̤ (B5) 09:00 (UTC)
請問你寫福州漢字時使用什麼輸入法? --Tingxyu, 2013 年 9月 22号
我用的是海峰五笔输入法,而且是切换到 Unicode 字符集,所以可以打出几乎所有福州话的汉字。
另:维基百科中落款可以用~~~~来表示,“~”按键在键盘中位于数字“1”的左侧。 -- Yejianfei (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ (LB) 14:23 (UTC)
會仈了,但是我是使倉頡輸入法,目前我不會使依,噯學一學一下。有儂講倉頡不旦打“勿會”其字,但是又有儂講會旦打。拿汝看,用倉頡應該沒乇代也吧? Tingxyu (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 23 hô̤ (B1) 12:08 (UTC)
對不住,我𣍐別使倉頡輸入法。不過我見覺使倉頡輸入法拍“𣍐”字,應該當無什乇問题吧。汝若拍𣍐出,可以看蜀看汝到底開起Unicode模式未。 --Yejianfei (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (B2) 08:18 (UTC)

如何上載圖片,在維基百科添加題目?修改

~Â̤-dā̤ cī siŏh dâung uâ iù Talk:Tàu Hiĕk iè gáu cŭ-uái lì.

自從我進入本維基百科站以後,因為依地平話字第關係,讓我在這方面上有一些困難,但是我見覺本站無乇希其(那個)上載圖片、添加題目等。 固仂講是在別其地方?

 • I have read and accepted about the photo license upload rules and will NOT make any mistakes in Wikipedia CDO as much as I can.* Tingxyu (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (B2) 14:43 (UTC)
Images/photos are uploaded here by clicking on the "upload file" area on the left hand side of the screen (Here is the direct link: [2]). If you cannot read English, you can select the Chinese interface or the Mindong interface after logging in there. After you have uploaded your image, you can insert the image in Wikipedia CDO. Eg: this image would be inserted as [[File:Fuzhou 02 (Rolf Baur).jpg]] . --DaveZ122 (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B3) 09:32 (UTC)
樓上兩位,能編輯一下自己的用戶頁面嗎?Tingxyu,可以寫上{{#babel:cdo|zh|en-3}}或者{{#babel:cdo-han|zh|en-3}}。DaveZ122可以寫上{{#babel:cdo-0|zh|en-3}}。 -- Yejianfei (talk) 2013 nièng 9 nguŏk 26 hô̤ (B4) 05:44 (UTC)
看来等我出道有分于编辑还需要好几年的时间。 Tingxyu (talk) 2013 nièng 11 nguŏk 10 hô̤ (LB) 13:25 (UTC)

Catalan Culture Challenge修改

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

The Catalan-speaking world... Want to find out more? From March 16 to April 15 we will organise the Catalan Culture Challenge, a Wikipedia editing contest in which victory will go to those who start and improve the greatest number of articles about 50 key figures of Catalan culture. You can take part by creating or expanding articles on these people in your native language (or any other one you speak). It would be lovely to have you on board. :-)

We look forward to seeing you!

Amical Wikimedia--Kippelboy討論) 2014 nièng 3 nguŏk 15 hô̤ (B6) 08:26 (UTC)

Help for translate修改

Hello and sorry for writing in English. Can anyone help me translate a small article (2 paragraphs) from English to your language? Please, fell free to answer in my talk page in your wiki anytime. Thanks! Xaris333 (對話) 2014 nièng 8 nguŏk 12 hô̤ (B2) 19:14 (UTC)

福州話wikipedia其文章已經超過蜀千了!!修改

我今旦發現,福州話wikipedia其文章正正好超過蜀千了(第1000篇文章是我寫其“Gū-làu”)。嚽是蜀隻會中儂家紀念其蜀日。野好!!!野好!!!看見者百科其發展,我野歡喜!!

Nguāi gĭng-dáng huák-hiêng, Hók-ciŭ-uâ wikipedia gì ùng-ciŏng ciáng-ciáng-hō̤ chiĕu-guó siŏh ciĕng lāu (Dâ̤ 1000 ùng-ciŏng sê nguāi siā gì „Gū-làu“). Cuòi sê siŏh ciáh â̤ dé̤ṳng nē̤ng-gă gī-niêng gì siŏh nĭk. Iā hō̤!!! Iā hō̤!!! Káng-giéng ciā báik-kuŏ gì huák-diēng, nguāi iā huăng-hī!!--el caballero de los Leones (對話) 2014 nièng 10 nguŏk 19 hô̤ (LB) 10:52 (UTC)

Languages in censuses修改

Hello, Dear wikipedians. I invite you to edit and improve this article and to add information about your and other country.--Kaiyr (對話) 2014 nièng 10 nguŏk 31 hô̤ (B5) 11:26 (UTC)

有没有闽东语拼音的在线字典?修改

有没有闽东语拼音的在线字典?不然很多人都没法编辑。--Zhouxingxingxx (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B5) 07:41 (UTC)

用戶:唐吉訶德的侍從 and 用戶:Yejianfei can answer your question better.

In the meantime, you can check out these links:

--A-eng (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B5) 09:46 (UTC)

您好,這種文字叫平話字,是從前基督徒用來書寫福州語的一種教會羅馬字。

關於這種文字的線上辭典似乎不存在。除了維基孵育場裡面的閩東語維基辭典(測試版)。網絡上能找到英語-福州語辭典(在這裡),如果你懂英文的話對您有幫助。但漢字的線上辭典能找到一個[3]

我所知的比較知名的福州語辭典有兩部,分別是:

 • 福州方言词典,冯爱珍,江苏教育出版社, 1998
 • 福州方言词典,李如龙, 梁玉璋,邹光椿 & 陈泽平,福建人民出版社,1994

這兩部書的pdf在盜版氾濫成災的中國大陸網路上也許可以被找到。

若要學習福州語,可以參照這兩個網站:

--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2015 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B5) 14:44 (UTC)

太好了!谢谢!--Zhouxingxingxx (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 13 hô̤ (B2) 08:39 (UTC)

楼上已经回答得很好了,基本上把常见的字典都列出来。现在还有一个专门输入平話字的输入法,名叫平话字输入法,见福州话罗马字(平话字)输入法下载。 -Yejianfei (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 16 hô̤ (B5) 09:01 (UTC)

關於此維基項目界面的討論議題修改

@GnuDoyng:@Yejianfei:關於此維基項目界面的討論議題:

長期以來,閩東語維基的應該採用平話字或是漢字界面曾引發爭論,還各執己見,爭論地不可開交。中文版分為大陸簡體(zh-cn)、港澳繁體(zh-hk)、台灣正體(zh-tw)、馬新簡體(zh-sg)四種界面,由此得到啓發,我認為閩東語也應設立多語種界面。

MediaWiki的界面翻譯內容全部在translatewiki上。中文版的界面在translatewiki中的後綴為“/zh”沒有內容,所有界面翻譯內容都在/zh-cn、/zh-hk、/zh-tw、/zh-sg、/zh-hans、/zh-hant上。是否閩東語版也參照中文版那樣,把翻譯內容分別放在“/cdo-latn”(平話字)和“/cdo-hant”(漢字)兩種版本的界面,並將“/cdo”的所有內容清空?

關於此維基界面的現狀,我建議暫時保留原狀,另開Help:界面幫助一文暫時幫助只懂漢字的朋友。到時候此處的平話字界面內容全部搬遷至translatewiki的“/cdo-latn”之下後,再由社群決定默認界面的該採用平話字還是漢字,不喜歡的可以去自己用戶設定裡改。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2015 nièng 12 nguŏk 16 hô̤ (B3) 16:22 (UTC)

我支持汉字、平话字并存。这我三年前就已经把此方案已经提到 translatewiki 上了,页面链接是[4],可是至今也没有回复。 --Yejianfei (對話) 2016 nièng 1 nguŏk 28 hô̤ (B4) 16:58 (UTC)
容許我改正一下,translatewiki.net上有些中文翻譯也存在於“/zh”,另外中文翻譯者基本只使用“zh-hans”與“zh-hant”,“zh-hk”用的都很少,其他variants直接被禁用。--Liuxinyu970226 (對話) 2016 nièng 6 nguŏk 23 hô̤ (B4) 03:49 (UTC)
@Yejianfei and 唐吉訶德的侍從:我已建立phabricator:T139010,煩請關注。--Liuxinyu970226 (對話) 2016 nièng 6 nguŏk 30 hô̤ (B4) 00:46 (UTC)
謝謝您的支持。我會關注的。--Yejianfei (對話) 2016 nièng 7 nguŏk 1 hô̤ (B5) 16:37 (UTC)

為何多出大量機器人批量添加的頁面????修改

看下「最近更改」(Cī-bŏng gì gāi-biéng)頁面,全是一堆的“xx-cô̤‎”(XX座)的頁面,被機器人批量添加了吧???? --Yejianfei (對話) 2016 nièng 9 nguŏk 17 hô̤ (B6) 19:11 (UTC)

I don't think so. They were added manually. --GnuDoyng (對話) 2016 nièng 9 nguŏk 17 hô̤ (B6) 21:15 (UTC)

New notification when a page is connected to Wikidata修改

Hello all,

(請協助翻譯成您使用的語言)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

 

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

感謝您! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

m:Requests for comment/Global centralnotice for the blockade of the Turkish government修改

Hi, you are invited to participate in the discussion on the proposal to make a banner through m: centralnotice to inform more people around the world about what the Turkish government has done about Wikipedia, ie all the language versions of Wikipedia are You are obscured, so in Turkey it is impossible to view the * .wikipedia.org site. To hope that the Turkish government will remove the block, it is necessary to raise awareness of this fact around the world because it is important to succeed in this mission because Wikipedia can not be seen in Turkey. With this message also for those interested, I invite him to sign the Wikimedian appeal.

If you have any questions or questions do not hesitate to contact me. Thanks best regards. --Samuele2002 (Talk!) 2017 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ (B4) 18:24 (UTC)

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes修改

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

感謝您! Lea Lacroix (WMDE) 2017 nièng 6 nguŏk 29 hô̤ (B4) 08:33 (UTC)

(wrong target page? you can fix it here)

Improved search in deleted pages archive修改

請協助翻譯成您使用的語言

During Wikimedia Hackathon 2016, the Discovery team worked on one of the items on the 2015 community wishlist, namely enabling searching the archive of deleted pages. This feature is now ready for production deployment, and will be enabled on all wikis, except Wikidata.

Right now, the feature is behind a feature flag - to use it on your wiki, please go to the Special:Undelete page, and add &fuzzy=1 to the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=1. Then search for the pages you're interested in. There should be more results than before, due to using ElasticSearch indexing (via the CirrusSearch extension).

We plan to enable this improved search by default on all wikis soon (around August 1, 2017). If you have any objections to this - please raise them with the Discovery team via email or on this announcement's discussion page. Like most Mediawiki configuration parameters, the functionality can be configured per wiki. Once the improved search becomes the default, you can still access the old mode using &fuzzy=0 in the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=0

Please note that since Special:Undelete is an admin-only feature, this search capability is also only accessible to wiki admins.

感謝您! CKoerner (WMF) (talk) 2017 nièng 7 nguŏk 25 hô̤ (B2) 18:39 (UTC)

Kṳ̆-mĭk是什么?修改

Dâi-hàng_Mìng-guók#Hèng-céng Kṳ̆-mĭk

Hèng-céng應該是「行政」,Kṳ̆-mĭk是什乇?--Yejianfei (對話) 2017 nièng 8 nguŏk 17 hô̤ (B4) 14:37 (UTC)

kṳ̆應該當是區,mĭk復是什乇?--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 8 nguŏk 19 hô̤ (B6) 03:35 (UTC)
区域. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 8 nguŏk 26 hô̤ (B6) 03:56 (UTC)