拍開主菜單

Wikipedia β

Nàng-gĭk-ciŭ

Nàng-gĭk-ciŭsié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh ciŭ. Hŭ-uái iâ sê gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng mì-ék siŏh ciáh mò̤ nè̤ng diâng-gṳ̆ gì ciŭ.

Nàng-gĭk-ciŭ iā céng, siŏh nièng gáu muōi dŭ sê dâung siók.