拍開主菜單

Mìng-ciō (民主) sê siŏh ciáh céng-dê diē-sié gì gái-niêng, dâi-biēu ciō-guòng găk báh-sáng chiū lā̤, hĕ̤k-ciā gōng cêu sê ìng-mìng cê-gă có̤ ciō.

Gâe̤ng mìng-ciō siŏng-dó̤i gì gái-niêng sê dŭk-cài.