Huòng-siàng-gē̤ng

(Iù Huòng-siàng-gē̤ng-chê dêng-hióng lì gì)

Huòng-siàng-gē̤ngDṳ̆ng-guók Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.