Gēng-huák

Gēng-huák(減法) sê gă-huáknĭk-ông-sáung, téng nguòng-lài gì siŏh cū diē-sié dò̤ kó̤ siŏh buô-hông, sáung diông giâ lì gì buô-hông. Gēng-huák gì hù-hô̤ sê „-“, giék-guō hô̤ lā̤ „chă“.

5-2=3