Please, stop creating unuseful pages, if you continue, you will be blocked. Matiia (對話) 2015 nièng 8 nguŏk 20 hô̤ (B4) 01:55 (UTC)

Those pages have just a "structure", you must add real content. Why does is useful a page with that content?. That could be made even by a bot. Matiia (對話) 2015 nièng 8 nguŏk 20 hô̤ (B4) 02:14 (UTC)
Thanks, those pages are better :). Btw, you should create an account. Matiia (對話) 2015 nièng 8 nguŏk 20 hô̤ (B4) 03:41 (UTC)

Cī tiŏng tō̤-lâung-hiĕk mò̤ gó-dêng gì dióng-hô̤, nâ ô 1 ciáh IP dê-cī. Chiāng cé̤ṳ-é: Kō̤-nèng ng-nié 1 ciáh nè̤ng sāi-ê̤ṳng cī ciáh IP dê-cī. Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ gó muôi kŭi 1 ciáh dióng-hô̤ bêng-chiā giéng-gáe̤k ciā làu-uâ sê làu ké̤ṳk nṳ̄ gì, chiāng nṳ̄ kŭi 1 ciáh dióng-hô̤ hĕ̤k-ciā láuk-diē, cêu â̤ piáh-miēng ī-hâiu gái huák-sĕng cūng-kuāng ông-dà̤.