「Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng găk 1921 nièng 7 ngŏk 23 hô̤ diŏh [[Siông-hāi]] sìng-lĭk, ô 13 ciáh Dṳ̆ng-guók dâi-biĕu gâe̤ng 2 ciáh ngôi-guók-nè̤ng chăng-gă ciā huôi-ngiê. Gáu-muōi-lāu chăng-gă gì nè̤ng dâi-dŏng mò̤ siŏh ciáh â̤ gé ciā huôi sê 7 ngŏk gì diê siŏh nĭk kăi gì, cêu ciŏng 7 ngŏk 1 hô̤ dêng có̤ gióng dōng gī-niêng-nĭk.
 
1931 nièng, Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gióng-lĭk [[Dṳ̆ng-huà Sŭ-mì-ăi Gê̤ṳng-huò-guók]] céng-hū. [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] puái buô-dôi kó̤ páh, có̤i-cṳ̄ng Gê̤ṳng-sāng-dōng ké̤ṳk ĭ páh suŏ gò̤, 1934 nièng cāu kó̤ [[Iòng-ăng]]. [[Káung-nĭk Ciéng-cĕng]] gì sèng-âu Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū hăk-cáuk, cê-gă gì buô-dôi gāi-miàng hô̤ lā̤ Báik-lô-gŭng. Káung-nĭk Ciéng-cĕng hâiu mò̤ niŏh òng cêu huák-sĕng nô̤i-ciéng. 1949 nièng, Gê̤ṳng-sāng-dōng ciŏng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū dṳ̆k kó̤ [[Dài-uăng]], găk [[Báe̤k-gĭng]] lêng lĭk [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] céng-hū.
 
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng giĕng-tì [[siâ-huôi ciō-ngiê]] cié-dô, sê gĭng-dáng 9 ciáh siâ-huôi ciō-ngiê guók-gă gì cĭk-céng-dōng cī ék. Gŏng-gé̤ṳ gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng-ciŏng giĕ-dêng, ĭ gì cī-dô sṳ̆-siōng ô: [[Marx-Lenin ciō-ngiê]], [[Mò̤ Dĕk-dŭng sṳ̆-siōng]], [[Dâing Siēu-bìng lī-lâung]], [[Săng ciáh dâi-biēu]], [[Kuŏ-hŏk huák-diēng-guăng]] gâe̤ng [[Sĭk Gê̤ṳng-bìng sṳ̆-siōng]].