「Dĕk-iā Hèng-cĭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Davidzdh iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Sawano Hiroyuki gáu Dĕk-iā Hèng-cĭ, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng: 閩東語有那麼不堪嗎?什麼都不能讀?Bàng-uâ ô hī-măng mò̤-nó̤h-sāi? Nó̤h dŭ mâ̤ sāi té̤ṳk?
~ (改回去// Edit via Wikiplus)
~ (Davidzdh iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Sawano Hiroyuki gáu Dĕk-iā Hèng-cĭ, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng: 閩東語有那麼不堪嗎?什麼都不能讀?Bàng-uâ ô hī-măng mò̤-nó̤h-sāi? Nó̤h dŭ mâ̤ sāi té̤ṳk?)