「Cuba」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Gū-bă chit ia̍h khì Cuba
無編輯摘要
'''Gū-băCuba''' (古巴) sê [[Mī-ciŭ]] gì siŏh ciáh guók-gă, găk Gū-băCuba-dō̤ gà̤-dēng. Ĭ iâ sê [[Mī-ciŭ]] mì-ék siŏh ciáh [[siâ-huôi-ciō-ngiê]] guók-gă.
{{Báe̤k Mī-ciŭ}}
[[Category:Báe̤k Mī-ciŭ guók-gă]]
匿名使用者