「Gū-làu」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
無編輯摘要
~無編輯摘要
[[File:Subdivisions of Fuzhou-China.png|thumb|right|350px|Gū-làu găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#67b3d3;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Gū-làu.]]
'''Gū-làu-kṳ̆''' (鼓樓區) sê [[Hók-ciŭ-chê]] gì siŏh ciáh [[kṳ̆]], iâ sê Hók-ciŭ-chê gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Gô-dā̤ găk [[Bìng-săng]] săng kă ô siŏh ciáh „gū-làu“ (鼓樓), gó-chṳ̄ ciā kṳ̆ miàng-cê hô̤ lā̤ „Gū-làu-kṳ̆“. Hī sèng-âu gì gū-làu găk gĭng-dáng [[Gū-bìng-lô]] (鼓屏路) gâe̤ng [[Gū-să̤-lô]] (鼓西路) gău-chă diô-kāu gì să̤-báe̤k-gáe̤k, 1950 nièng-dâi ké̤ṳk céng-hū tiáh dâi lāu.
 
Gū-làu-kṳ̆ sê Hók-ciŭ lĭk-sṳ̄ có̤i dòng gì siŏh ciáh kṳ̆. Găk [[Mìng-uŏk]] gì sèng-âu, guók-uòng [[Ù-cṳ̆]] ciŏng siū-dŭ kī diŏh cŭ-uái, cuòi â̤ dé̤ṳng sáung Hók-ciŭ gióng siàng gì kăi-sṳ̄.