「Cuba」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Gū-bă''' (古巴) sê [[Mī-ciŭ]] gì siŏh ciáh guók-gă, găk Gū-bă-dō̤ gà̤-dēng. Ĭ iâ sê [[Mī-ciŭ]] mì-ék siŏh ciáh [[siâ-huôi-ciō-ngiê]] guók-gă.
{{Báe̤k Mī-ciŭ}}
 
[[Category:Báe̤k Mī-ciŭ guók-gă]]