「Gŏ̤-guó-là̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
無編輯摘要
Gŏ̤-gău-là̤ găk 668 nièng ké̤ṳk [[Dòng-dièu]], [[Sĭng-lò̤]] lièng-gŭng chók-bĭng miĕk dâi. Ô gì guók-mìng ké̤ṳ Dòng-dièu niăh kó̤ [[Dṳ̆ng-guók]]; ô gì cāu kó̤ [[Muāng-ciŭ]], gâe̤ng hŭ-uái gì nè̤ng cà̤ gióng-lĭk [[Buŏk-hāi-guók]]; gó ô gì làu diŏh nguòng-dê, biéng siàng gĭng-dáng [[Dièu-siēng-cŭk]] gì cū-cŭng.
 
[[Category:HàngDièu-guóksiēng lĭk-sṳ̄]]
[[Category:Lĭk-sṳ̄]]
[[Category:Gô-dā̤ gì guók-gă]]
匿名使用者