「Gū-làu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Gū-làu-kṳ̆'''(鼓樓區) sê Hók-ciŭ-chê gì siŏh ciáh kṳ̆, iâ sê Hók-ciŭ-chê gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Gô-dā̤ găk Bìng-săng săng kă...)
 
無編輯摘要
[[File:Subdivisions of Fuzhou-China.png|thumb|right|350px|Gū-làu găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#67b3d3;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Gū-làu.]]
'''Gū-làu-kṳ̆'''(鼓樓區) sê [[Hók-ciŭ-chê]] gì siŏh ciáh [[kṳ̆]], iâ sê Hók-ciŭ-chê gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Gô-dā̤ găk [[Bìng-săng]] săng kă ô siŏh ciáh „gū-làu“(鼓樓), gó-chṳ̄ ciā kṳ̆ miàng-cê hô̤ lā̤ „Gū-làu-kṳ̆“. Hī sèng-âu gì gū-làu găk gĭng-dáng [[Gū-bìng-lô]](鼓屏路) gâe̤ng [[Gū-să̤-lô]](鼓西路) gău-chă diô-kāu gì să̤-báe̤k-gáe̤k, 1950 nièng-dâi ké̤ṳk céng-hū tiáh dâi lāu.
 
匿名使用者