「Mā-cū (Dō̤)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Taiwan ROC political division map Lienchiang County.svg|thumb|260px|Mā-cū gì ôi-dé|right]]
'''Mā-cū''' (馬祖) sê [[Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ-chê]] [[Lièng-gŏng-gâing]] dĕ̤ng-buô 19 bĭk [[dō̤-sê̤ṳ]] gì tūng-chĭng, gĭng-dáng sṳ̆k [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] găk[[Hók-gióng-sēng (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)|Hók-gióng-sēng]] [[Lièng-kṳ̆gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà liāngMìng-guók)|Lièng-gŏng-gâing]] guāng gì. [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng miàngGê̤ṳng-chĭnghuò-guók]] ténggōng Hók-gióng buōngdó̤i cŭ-iònguái ô ciō-guòng, ciŏng ĭ gŭi gáu [[sìngHók-siĕnggióng|Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ-chê]] Bò̤[[Lièng-bò̤gŏng|Lièng-gŏng-gâing]] â-dā̤ guāng, sĭk-cié táu-dā̤ mò̤ tūng-dê guó.
 
Mā-cū gì miàng-chĭng sê téng Hók-gióng buōng-iòng gì [[sìng-siĕng]] [[Mā-cū (Sìng)|Mā-cū Bò̤-bò̤]] lì gì.
 
Mā-cū dê-kṳ̆ gì iè-mìng ciō-iéu sê téng [[Diòng-lŏ̤h]] (長樂) lì gì. Gó-chṳ̄ gĭng-dáng gì Mā-cū [[ngṳ̄-ngiòng]] [[ùng-huá]] dŭ cêng chiông Diòng-lŏ̤h.
 
== HèngCiō-céngiéu dăngdō̤-ôi sê̤ṳ==
̃*Nàng-găng-dō̤ (南竿島)
Găk [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] gì hèng-céng dăng-ôi tā̤-hiê diē-sié, Mā-cṳ̄ dê-kṳ̆ ciáng-sék miàng-chĭng sê Lièng-gŏng-gâing (連江縣), â-dā̤ guāng-hăk 4 bĭk hiŏng:
*Báe̤k-găng-dō̤ (北竿島)
* '''Nàng-găng-hiŏng''' (南竿鄉), cêu sê Nàng-găng-dō̤ (南竿島), gó-dā̤ iâ giéu lō̤ Nàng-găng-dòng (南竿塘) hĕ̤k Mā-cū-dō̤ (馬祖島), sê Mā-cū dê-kṳ̆ dék duâi gì dō̤.
*Gŏ̤-dĕng-dō̤ (高登島)
* '''Báe̤k-găng-hiŏng''' (北竿鄉), găk Mā-cū liĕk-dō̤ dṳ̆ng-báe̤k-buô.
*Liông-dō̤ (亮島)
* '''Gṳ̄-guŏng-hiŏng''' (莒光鄉), bău-guák Dĕ̤ng-gṳ̄ (東莒) gâe̤ng Să̤-gṳ̄ (西莒). Cī 2 bĭk dō̤-sê̤ṳ buōng-miàng Dĕ̤ng-kēng (東犬) gâe̤ng Să̤-kēng (西犬), biáng lā̤ miàng Băh-kēng-dō̤ (白犬島). "Băh-kēng" gāi miàng có̤ "Gṳ̄-guŏng", sê ôi lāu gé-niêng [[Ciōng Gái-sĭk]] sū huák-dông gì "''Ù uông câi Gṳ̄''" (毋忘在莒<ref>"'''Gṳ̄'''" (莒) sê [[Cà̤-guók]] (齊國) gì siŏh bĭk [[siàng-chê]]. "Ù uông câi Gṳ̄" gì diēng-gó chók cê̤ṳ «[[Lṳ̄-sê Chŭng-chiŭ]]» (呂氏春秋): Găk Sèng 284 nièng gì [[Ciéng-guók]] (戰國) sì-dô̤i, [[Iĕng-guók]] (燕國) ciŏng-gŭng Ngŏk Ngiê (樂毅) chĭng-huâng Cà̤-guók, 5 nièng cĭ-nô̤i Cà̤-guók 70-gūi bĭk siàng dŭ ké̤ṳk Iĕng-guók ciéng-liāng, nâ tiông Gṳ̄ gâe̤ng Cék-mĕ̤k (即墨) 2 bĭk siàng. Cà̤-uòng cāu-huāng gáu Gṳ̄, có-chói bó̤-siù, ī-hâiu ciáh iù Cà̤-guók ciŏng-gŭng Dièng Dăng (田單) găk Cék-mĕ̤k sāi "Huōi-ngù-dêng" (火牛陣) páh iàng Cà̤-guók, dŏk diōng liāng-tū. 1949 nièng [[Guók-mìng-dōng]] sék-bâi hâiu, Ciōng Gái-sĭk cāu kó̤ [[Dài-uăng]]. Ĭ huák-dông lāu "Ù uông câi Gṳ̄" gì ông-dông, hô̤-diêu Dài-uăng-nè̤ng huāng-gŭng [[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k|Dâi-lṳ̆k]].</ref>) ông-dông.
*Dĕ̤ng-gṳ̄-dō̤ (東莒島), Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gó̤ ĭ Dĕ̤ng-kēng-dō̤ (東犬島)
* '''Dĕ̤ng-īng-hiŏng''' (東引鄉, hĕ̤k 東湧鄉), iù Dĕ̤ng-īng gâe̤ng Să̤-īng 2 bĭk dō̤ cū-siàng. Ī-sèng sṳ̆k [[Lò̤-nguòng-gâing]] (羅源縣) guāng-hăk, ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók siŭ có̤ Lièng-gŏng gì dê-buàng. Dĕ̤ng-īng-hiŏng găk Mā-cū dê-kṳ̆ có̤i dĕ̤ng-báe̤k-buô, iâ sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók liāng-tū dék báe̤k gì sū-câi.
*Să̤-gṳ̄-dō̤ (西莒島), Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gó̤ ĭ Să̤-kēng-dō̤ (西犬島)
 
*Dĕ̤ng-īng-dō̤ (東引島)
== Cé̤ṳ-gāi ==
*Să̤-īng-dō̤ (西引島)
<div class="references-small">
<references/>
</div>
 
{{Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
 
[[Category:Sĕk-ék]]
[[Category:Dài-uànguăng]]
匿名使用者