「Siông-dèng Câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至Siông-dìng câng
(唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Siông-dèng Câng iè-dông gáu Siông-dìng Câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Sĭng gì tṳ̀ng-dêng-hióng
 
~ (机器人:修正双重重定向至Siông-dìng câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Siông-dìng Cângcâng]]
2,114

次編輯