「Hók-ciŭ Huōi-chiă-câng Câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng
(唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Hók-ciŭ Huōi-chiă-câng Câng iè-dông gáu Hók-ciŭ Huōi-chiă-câng câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Sĭng gì tṳ̀ng-dêng-hióng
 
~ (机器人:修正双重重定向至Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Hók-ciŭ Huōihuōi-chiă-câng câng]]
2,114

次編輯