「Dà-dìng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
唐吉訶德的侍從 iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Dà-dìng Câng gáu Dà-dìng câng, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng
~ (唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Dà-dìng câng iè-dông gáu Dà-dìng Câng
~ (唐吉訶德的侍從 iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Dà-dìng Câng gáu Dà-dìng câng, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng)