「Chéu-dău câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
唐吉訶德的侍從 iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Chéu-dău Câng gáu Chéu-dău câng, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng
~ (唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Chéu-dău câng iè-dông gáu Chéu-dău Câng
~ (唐吉訶德的侍從 iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Chéu-dău Câng gáu Chéu-dău câng, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng)