「Chéu-dău-câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至Chéu-dău Câng
(Davidzdh ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Chéu-dău-câng iè-dông gáu Chéu-dău câng: 統一格式)
1 bĭh biĕu-chiĕng: Sĭng gì tṳ̀ng-dêng-hióng
 
~ (机器人:修正双重重定向至Chéu-dău Câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
#重新導向 [[Chéu-dău cângCâng]]
2,115

次編輯