「Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

2020年新加蜀部
(Ô-lī-kó̤)
(2020年新加蜀部)
1 bĭh biĕu-chiĕng: 2017 原始碼編輯
|60
|2019 nièng 7 nguŏk 12 hô̤
|-
!31
|Huák-mìng Duâi-có̤-ciéng 3 Nguôi-sĭng gì Ĭ-muói
|發明大作戰3 奇趣外星客
|60
|2020 nièng 1 nguŏk 10 hô̤
|}