「Hŏ̤-să̤ Cṳ̆」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{Italic title‎}}
{{Gô-iók Séng-gĭng}}
'''Hŏ̤-să̤ Cṳ̆''' (何西書, dōi-siā: Hs.) sê [[Ià-sŭ-gáu]] [[Gô-iók Séng-gĭng]] [[Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆]] gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k [[Dáik-géu]] gì dâi-gié.