「Wikipedia:IP封鎖例外」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
受保護 "Wikipedia:IP封鎖例外": 高流量頁面([Siŭ-gāi=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤] (無限期)[Iè-dông=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤] (無限期))
(Sĭng hiĕk: {{shortcut|WP:IPBE}} IP封鎖例外,英文號做IP block exemption(IPBE) ==權限== *繞過IP封鎖、自動封鎖共範圍封鎖 (ipblock-exempt) *自動繞過tor其節點 (…)
 
~ (受保護 "Wikipedia:IP封鎖例外": 高流量頁面([Siŭ-gāi=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤] (無限期)[Iè-dông=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤] (無限期)))