「Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
 
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng giĕng-tì [[siâ-huôi ciō-ngiê]] cié-dô, sê gĭng-dáng 9 ciáh siâ-huôi ciō-ngiê guók-gă gì cĭk-céng-dōng cī ék. Gŏng-gé̤ṳ gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng-ciŏng giĕ-dêng, ĭ gì cī-dô sṳ̆-siōng ô: [[Marx-Lenin ciō-ngiê]], [[Mò̤ Dĕk-dŭng sṳ̆-siōng]], [[Dâing Siēu-bìng lī-lâung]], [[Săng ciáh dâi-biēu]], [[Kuŏ-hŏk huák-diēng-guăng]] gâe̤ng [[Sĭk Gê̤ṳng-bìng sṳ̆-siōng]].
 
{{Authority control}}
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
[[Category:céng-dê]]