Yejianfei

加入於 2013 nièng 3 nguŏk 30 hô̤ (Bái-lĕ̤k)
無編輯摘要
| <div style="text-align: center; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: .0em; letter-spacing: 0em; font-family: 'Times New Roman', 'Courier New', 'Courier', 'monospace';" lang="la">Cŭ-uái sê <span style="white-space: nowrap"><span>&#87;&#105;<!-- Wikipedia -->&#107;&#105;</span><span>&#112;&#101;&#100;&#105;&#97;</span></span> ê̤ṳng-hô hiĕk.</div>
<div style="text-align: center; font-size: 120%; font-weight: bold; padding-top: .5em; letter-spacing: .8em;" lang="cdo-hani">租塊是<span style="white-space: nowrap"><span>&#x7DAD;&#x57FA;<!-- Wikipedia -->&#x767E;&#x79D1;</span></span>用戶頁</div>
<div style="text-align: center; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: .0em; letter-spacing: 0em; font-family: 'Times New Roman', 'Courier New', 'Courier', 'monospace';" lang="la">Haec est pagina usoris <span style="white-space: nowrap;">Vicipaediae</span>.</div>
<div style="text-align: center; font-size: 120%; font-weight: bold; padding-bottom: .5em; letter-spacing: 0em; font-family: 'Times New Roman', 'Courier New', 'Courier', 'monospace';" lang="en">This is a <span style="white-space: nowrap"><span>&#87;&#105;<!-- Wikipedia -->&#107;&#105;</span><span>&#112;&#101;&#100;&#105;&#97;</span></span> user page.</div>
<div class="vcard" style="text-align: center;">Diē-sié siā gì cṳ̆-lâiu nâ dâi-biēu ê̤ṳng-hô, <span style="white-space: nowrap"><span>&#87;&#105;<!-- Wikipedia -->&#107;&#105;</span><span>&#112;&#101;&#100;&#105;&#97;</span></span> mò̤ dó̤i ciā nô̤i-ṳ̀ng hó-cáik. Ṳ̀-guō nṳ̄ hiêng-câi huŏng-ông gì uōng-câng ng-sê <span style="white-space: nowrap"><span>&#87;&#105;<!-- Wikipedia -->&#107;&#105;</span><span>&#112;&#101;&#100;&#105;&#97;</span></span>, huòi nṳ̄ găk-le huŏng-ông siŏh bĭh giáng-chiông uōng-câng. Có̤i sĭng gì hiĕk-méng kī-dâe̤ng uōng-câng [//cdo.wikip<!--防止機器人修改-->edia.org/wi<!--以侵犯版權為恥-->ki/{{FULLPAGENAMEE}} cŭ-uái].</div>
<div class="vcard" style="text-align: center;">底裏寫其資料囇代表用戶,<span style="white-space: nowrap"><span>&#x7DAD;&#x57FA;<!-- Wikipedia -->&#x767E;&#x79D1;</span></span>無對這內容負責。如果汝現在訪問其網站伓是<span style="white-space: nowrap"><span>&#x7DAD;&#x57FA;<!-- Wikipedia -->&#x767E;&#x79D1;</span></span>,噲汝敆𡅏訪問蜀萆鏡像網站。最新其頁面起動訪問[//cdo.wikip<!--防止機器人修改-->edia.org/wi<!--以侵犯版權為恥-->ki/{{FULLPAGENAMEE}} 租塊]。</div>