「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Nâ sê áng dăng-tā̤ cê-mō̤ lì sáung gì uâ, Bàng-uâ-cê dŭ liāng ô 17 bĭh cê-mō̤. Dĕk-sṳ̀ cê̤-mō̤ nâ iâ dò̤ lā̤ dáung dăng-tā̤ cê-mō̤ gì uâ, Bàng-uâ-cê dŭ liāng ô 21 bĭh cê-mō̤. Nâ áng cê-mō̤ sū biēu dăk gì ĭng-só̤ lì sáung gì uâ, Bàng-uâ-cê dŭ liāng ô 23 bĭh cê-mō̤.
 
Bàng-uâ-cê gì dĕk-sṳ̀ cê-mō̤ (特殊字母) ô 4 bĭh: „A̤“, „E̤“, „O̤“ gâe̤ng „Ṳ“; cū-hăk cê-mō̤ (組合字母) ô 2 bĭh: „CH“ gâe̤ng „NG“.
 
{| class="wikitable"
|}
 
Hók-ciŭ-uâ gì [[ĭk-sĭng]] (入聲) ô sék-muōi (塞尾), „h“ gâe̤ng „k“ dò̤ lā̤ biēu-sê ĭk-sĭng gì sék-muōi. „H“ biēu-sê hò̤-lè̤ng sék-muōi (喉嚨塞尾) {{IPA|/ˀ/}}. „K“ biēu-sê hò̤-lè̤ng ĭng sék-muōi {{IPA|/kˀ/}}. „S“ găh [[Hók-chiăng]] kiŏng (福清腔) diē-sié tĕ̤k có̤ {{IPA|/θ/}}, ô gì Hók-ciŭ nè̤ng â̤ ciŏng „s“ tĕ̤k có̤ {{IPA|/f/}}.
 
Diŏh Hók-ciŭ-uâ gì ĭng-ông-cṳ̆ (音韻書) «[[Chék Lìng Báik-ĭng]]» (戚林八音) diē-sié, mò̤ buáng-siăng-mō̤ (半聲母) {{IPA|/j/}}, {{IPA|/w/}} gâe̤ng {{IPA|/ʮ/}} gì siăng-buô (聲部).
 
Gáu-muōi-lāu diòng-gáu-sê̤ṳ siék gié Bàng-uâ-cê gì sèng-hâiu ô chăng-kō̤ cī buô ông-cṳ̆, iâ ŏ̤h cī buōng ĭng-ông-cṳ̆ siŏh-iông, mò̤ ké̤ṳk cī săng bĭh buáng-siăng-mō̤ puói cê-mō̤, nâ sāi „i“, „u“, „ṳ“ lì biēu sê cī 3 bĭh buáng-siăng-mō̤ {{IPA|/j/}}, {{IPA|/w/}} gâe̤ng {{IPA|/ʮ/}}.
 
===Sĭng-diêu hù-hô̤===
10,170

次編輯