「Bloemfontein」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Bloemfontein''' sê Nàng-hĭ gì siŏh ciáh siàng-chê. Nàng-hĭ gì có̤i gŏ̤ lĭk-huák gĭ-gáiu găk cŭ-uái. Category:Nàng-hĭ Category:siàng-chê
(Sĭng hiĕk: '''Bloemfontein''' sê Nàng-hĭ gì siŏh ciáh siàng-chê. Nàng-hĭ gì có̤i gŏ̤ lĭk-huák gĭ-gáiu găk cŭ-uái. Category:Nàng-hĭ Category:siàng-chê
(Mò̤ chă)
匿名使用者