「Ā-iòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{Elementbox
[[File:Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube.jpg|thumb|right|200px|Sĭng]]
|name=Ā-iòng
|enname=zinc
|number=30
|symbol=Zn
|left=[[Dè̤ng]]
|right=[[Gallium|Galli]]
|above=-
|below=[[Gáik (gĭng-sṳ̆k)|Cadimi]]
|series=guó-dô gĭng-sṳ̆k
|series comment=hĕ̤k-ciā [[bìng-gĭng-sṳ̆k]] <!-- ref note needed here -->
|group=12
|period=4
|block=d
|series color=ffc0c0
|phase color=
|appearance=ngṳ̀ng-hŭi-sáik
|image name=Zinc_fragment_sublimed_and_1cm3_cube.jpg
|image size=
|image name comment=
|image name 2=
|image name 2 comment=
|atomic mass=65.38(2)
|atomic mass 2=
|atomic mass comment=
|electron configuration=&#91;[[Ā (nguòng-só)|Argon]]&#93; 3d<sup>10</sup> 4s<sup>2</sup>
|electrons per shell=2, 8, 18, 2
|color=
|phase=gó-tā̤
|phase comment=
|density gplstp=
|density gpcm3nrt=7.14
|density gpcm3nrt 2=
|density gpcm3mp=6.57
|melting point K=692.68
|melting point C=419.53
|melting point F=787.15
|boiling point K=1180
|boiling point C=907
|boiling point F=1665
|triple point K=
|triple point kPa=
|critical point K=
|critical point MPa=
|heat fusion=7.32
|heat fusion 2=
|heat vaporization=123.6
|heat capacity=25.470
|vapor pressure 1=610
|vapor pressure 10=670
|vapor pressure 100=750
|vapor pressure 1 k=852
|vapor pressure 10 k=990
|vapor pressure 100 k=1179
|vapor pressure comment=
|crystal structure=lĕ̤k-huŏng mĭk-bà̤ cĭng-gák
|oxidation states='''+2''', +1, 0
|oxidation states comment=[[lâng-séng]] iōng-huá-ŭk
|electronegativity=1.65
|number of ionization energies=4
|1st ionization energy=906.4
|2nd ionization energy=1733.3
|3rd ionization energy=3833
|atomic radius=134
|atomic radius calculated=
|covalent radius=122±4
|Van der Waals radius=139
|magnetic ordering=[[káung-cṳ̀-séng]]
|electrical resistivity=
|electrical resistivity at 0=
|electrical resistivity at 20=59.0 n
|thermal conductivity=116
|thermal conductivity 2=
|thermal diffusivity=
|thermal expansion=
|thermal expansion at 25=30.2
|speed of sound=
|speed of sound rod at 20=
|speed of sound rod at r.t.= 3850
|Young's modulus=108
|Shear modulus=43
|Bulk modulus=70
|Poisson ratio=0.25
|Mohs hardness=2.5
|Vickers hardness=
|Brinell hardness=412
|CAS number=7440-66-6
|isotopes=
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=64 | sym=Zn | na=48.6% | hl=>2.3×10<sup>18</sup> [[nièng]] | dm=[[sĕ̤ng-tṳ̀ng β sŏi-biéng|β<sup>+</sup>β<sup>+</sup>]] | de=1.096 | pn=64 | ps=[[ngiĕk|Ni]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=65 | sym=Zn | na=[[huóng-siâ-séng dùng-ôi-só|ìng-cô̤]] | hl=243.8 [[nĭk]] | dm1=[[diêng-cṳ̄ buô-huó|ε]] | de1=1.3519 | pn1=65 | ps1=[[dè̤ng|Cu]] | dm2=[[γ sŏi-biéng|γ]] | de2=1.1155 | pn2= | ps2=- }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=66 | sym=Zn | na=27.9% | n=36 }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=67 | sym=Zn | na=4.1% | n=37 }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=68 | sym=Zn | na=18.8% | n=38 }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=69 | sym=Zn | na=[[huóng-siâ-séng dùng-ôi-só|ìng-cô̤]] | hl=56 [[hŭng-cṳ̆ng]] | dm=[[β sŏi-biéng|β<sup>−</sup>]] | de=0.906 | pn=69 | ps=[[Gallium|Ga]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=69m | sym=Zn | na=[[huóng-siâ-séng dùng-ôi-só|ìng-cô̤]] | hl=13.76 [[dēng-cṳ̆ng]] | dm=[[β sŏi-biéng|β<sup>−</sup>]] | de=0.906 | pn=69 | ps=[[Gallium|Ga]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=70 | sym=Zn | na=0.6% | hl=>1.3×10<sup>16</sup> nièng | dm=[[sĕ̤ng-tṳ̀ng β sŏi-biéng|β<sup>−</sup>β<sup>−</sup>]] | de=0.998 | pn=70 | ps=[[Germanium|Ge]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=71 | sym=Zn | na=[[huóng-siâ-séng dùng-ôi-só|ìng-cô̤]] | hl=2.4 [[hŭng-cṳ̆ng]] | dm=[[β sŏi-biéng|β<sup>−</sup>]] | de=2.82 | pn=71 | ps=[[Gallium|Ga]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=71m | sym=Zn | na=[[huóng-siâ-séng dùng-ôi-só|ìng-cô̤]] | hl=3.97 [[nĭk]] | dm=[[β sŏi-biéng|β<sup>−</sup>]] | de=2.82 | pn=71 | ps=[[Gallium|Ga]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=72 | sym=Zn | na=[[huóng-siâ-séng dùng-ôi-só|ìng-cô̤]] | hl=46.5 [[dēng-cṳ̆ng]] | dm=[[β sŏi-biéng|β<sup>−</sup>]] | de=0.458 | pn=72 | ps=[[Gallium|Ga]] }}
|isotopes comment=
|discovered by=
|discovery date=
|first isolation by=
|first isolation date=
}}
'''Sĭng''' (鋅), iâ hô̤ lā̤ '''ā-iòng''' (亞鉛), sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 30, huá-hŏk hù-hô̤ sê Zn.
 
匿名使用者