「Seaborgium」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Seaborgium''' sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 106, huá-hŏk hù-hô̤ sê Sg. ==Huá-...
(Sĭng hiĕk: '''Seaborgium''' sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 106, huá-hŏk hù-hô̤ sê Sg. ==Huá-...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者