「Hók (nguòng-só)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Liquid fluorine tighter crop.jpg|thumb|right|200px|Hók]]
'''Hók''' (弗, 氟) sê siŏh cṳ̄ng [[hĭ-gĭng-sṳ̆k]] [[huá-hŏk nguòng-só|nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 9, huá-hŏk hù-hô̤ sê F.
 
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者