「Lìng (nguòng-só)」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Lìng''' (燐, 磷) sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
(Sĭng hiĕk: '''Lìng''' (燐, 磷) sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
(Mò̤ chă)
匿名使用者