「Siâ-huôi-ciō-ngiê」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Siâ-huôi-ciō-ngiê''' (社會主義) sê siŏh cṳ̄ng céng-dê lī-lâung gâe̤ng céng-dê ông-dông. Ĭ ciō-diŏng gĕ̤ng-ìng găi-gék mò̤ guăng nàng-n...
(Sĭng hiĕk: '''Siâ-huôi-ciō-ngiê''' (社會主義) sê siŏh cṳ̄ng céng-dê lī-lâung gâe̤ng céng-dê ông-dông. Ĭ ciō-diŏng gĕ̤ng-ìng găi-gék mò̤ guăng nàng-n...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者