「Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
1931 nièng, Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gióng-lĭk [[Dṳ̆ng-huà Sŭ-mì-ăi Gê̤ṳng-huò-guók]] céng-hū. [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] puái buô-dôi kó̤ páh, có̤i-cṳ̄ng Gê̤ṳng-sāng-dōng ké̤ṳk ĭ páh suŏ gò̤, 1934 nièng cāu kó̤ [[Iòng-ăng]]. [[Káung-nĭk Ciéng-cēng]] gì sèng-âu Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū hăk-cáuk, cê-gă gì buô-dôi gāi-miàng hô̤ lā̤ Báik-lô-gŭng. Káung-nĭk Ciéng-cēng cī hâiu mò̤ niŏh òng cêu huák-sĕng nô̤i-ciéng. 1949 nièng, Gê̤ṳng-sāng-dōng ciŏng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū dṳ̆k kó̤ [[Dài-uăng]], găk [[Báe̤k-gĭng]] lêng lĭk [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] céng-hū.
 
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng giĕng-tì [[siâ-huôi ciō-ngiê]] cié-dô, sê gīng-dáng 9 ciáh siâ-huôi ciō-ngiê guók-gă gì cĭk-céng-dōng cī ék. Gŏng-gê̤ṳ gīng-dáng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng-ciŏng giĕ-dêng, ĭ gì cī-dô sṳ̆-siŏng ô: [[Mā-káik-sṳ̆ Liĕk-nìng ciō-ngiê]], [[Mò̤ Dĕk-dŭng sṳ̆-siŏngsiōng]], [[Dâing Siēu-bìng lī-lâung]] gâe̤ng [[Săng ciáh dâi-biĕu]].
 
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
匿名使用者