「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
Hók-ciŭ-uâ ô cĭng-sâ̤ gì ĭng mò̤-nièng-ngài kĕk háng-cê siā, chiông „gĕ̤h (kē̤ lâi)“, „ngé̤ṳng (â̤ īng-kī diòng-ôi buóh é̤h chók gì hŭ-kuāng gāng-gáuk)“, „kău (ĕng siŏh dŏi)“, dŭ mò̤-nièng-ngài sāi Háng-cê siā chók lì.
 
Ô nè̤ng â̤ kĕk háng-cê gì ĭng hĕ̤k-ciā é-sé̤ṳ lì hông-tĕ̤k(混讀) Hók-ciŭ-uâ mò nèngmò̤-nièng-ngài siā chók lì gì cê, dáng sê cuòi uōng-uōng â̤ gâe̤ng buōng-cê(本字) hông siŏh dŏi kó̤.
 
Hók-ciŭ-uâ gì Háng-cê ô iā sâ̤ bĭh lĭk-sṳ̄ gì tèng-dā̤, cĭng sâ̤ Háng-cê ô lâng bĭh tĕ̤k-ĭng, ô gì gó ô 3 bĭh tĕ̤k-ĭng. Nâ kĕk Háng-cê siā gì uâ, nè̤ng mò̤-nièng-ngài cūng-káuk tĕ̤k chók lì ĭng, ô gì sèng-hâiu nâ tĕ̤k dâng kó̤, gó â̤ huák-sĕng ngô-huôi.
 
Â̤-dā̤ „生“ nâ tĕ̤k /seŋ/ cêu sê „sī“ gì é-sé̤ṳ, nâ tĕ̤k /saŋ/ cêu sê „săng giāng“ gì é-sé̤ṳ, nâ sê sāi háng-cê siā chók lì, cêu mò̤ nèng-àinièng-ngài káng chók é-sé̤ṳ kó̤ lāu.
 
:::伊'''生'''去了。
*[http://historical.library.cornell.edu/cgi-bin/cul.cdl/docviewer?did=cdl180&seq=3&frames=0&view=50 «NGUĀI GÉU-CIŌ IÀ-SŬ GĬ-DÓK GÌ SĬNG-IÓK CṲ̆»]
*[http://historical.library.cornell.edu/cgi-bin/cul.cdl/docviewer?did=cdl181&seq=5&frames=0&view=50 «SÉNG GĬNG SĬNG GÔ IÓK CIÒNG CṲ̆»]
 
[[Category:Ùng-cê]]
[[Category:Sĕk-ék]]