「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

 
==Ciáng-cê-huák==
Găh gĭng-dáng ô nèng-àinièng-ngài tō̤ gáu gì cái-lâiu diē-sié, dŭ mò̤ siònggê̤ṳ-sá̤tā̤ gì ùng-ciŏng gái sêu-siêu Bàng-uâ-cê gì ciáng-cê-huák, ng(正字法). Bók-guó ô nè̤ng áng «Séng-gĭng» diē-sié gì pĭng-siā huŏng-sék cūng-giék chók bànglì Bàng-uâ-cê gì ciáng-cê-huák. Bàng-uâ-cê gì ciáng-cê-huák â̤ tĕ̤ngdé̤ṳng buōng có̤ „Gĭ-buōng sṳ̆-siā giĕ-cáik“, „Siăng-mō̤ Duâi-nâung siā giĕ-cáik“, „Sĭng-diêu Hù-hô̤ Tiĕng-gă giĕ-cáik“, „Lièng-cê hù-hô̤ sāi-ê̤ṳng giĕ-cáik“ 4 bĭh buóbuô-hông.
 
==Bàng-uâ-cê gâe̤ng Háng-cê gì Sŏng-ciăng==