「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|平話字}}
{{Wiki-huá}}
'''Bàng-uâ-cê'''(平話字) sê ciŏng-muō-muō dò̤ lă̤lā̤ siā [[Hók-ciŭ -]] gì siŏh-cūngcṳ̄ng lò̤[[Lò̤-mā cê]]. IĬ -liāng ô 17 bĭh [[cê-mō̤]], hók-hăk cê-mō̤(複合字母) gâe̤ng dĕk-sṳ̀ cê-mō̤(特殊字母) nâ gă diē gŏ̤kó̤ ô 23 bĭh. Bàng-uâ-cê lêng -nguôi gó ô 5 bĭh hù-hô̤ dò̤ lă̤lā̤ biĕu-cê̤ṳcé̤ṳ [[sĭng-diêu]], 1 bĭh lièng -cê hù-hô̤ dò̤ lă̤lā̤ lièng-giék ĭng-ciék.
 
==Miàng-cê==
-sĭk gáu hiêng-kái-sì, gó mâ̤ hiēu Hók-ciŭ -uâ gì cī tó̤ lò̤Lò̤-mā-cê dô̤dó̤-dā̤ hāuhô̤ miéhlā̤ sié-nó̤h miàng-cê. Dṳ̆ng-guók hók-sŭk gáu-gái dŭ sê hāugó̤ ĭ „gáu„Gáu-huôi lò̤Lò̤-mā-cê“(教會羅馬字), ĭng -ôi ĭ gĭ-buōng dŭ sê diŏh gáu-huôi diē-sié sāi.
 
Bàng-uâ-cê cī bĭhciáh miàng-cê sê ngiĕk-ṳ̀ ngièngngiēng-géu hókHók-ciŭ -uâ gì lâng ciáh hâiu-săng-giāng găh 2005 nièng tiĕng-iĕk sèng-hâiu kī gĭ. ĭ-cà̤Cuòió̤hĭ-gáuk-nè̤ng ŏ̤h [[Dài-ngṳ̄]] gì lò̤Lò̤-mā-cê miàng-cê „[[Băh-uâ-cê]] (Pe̍h-ōe-jī)“ kī gĭ, ĭng ôi Dài-ngṳ̄ gì „Pe̍h-ōe (Băh-uâ, 白話)“ dó̤igâe̤ng Hók-ciŭ -uâ gì „Bàng-uâ“(平話) sê siŏh iông gì é-sé̤ṳ.
 
==Lĭk-sṳ̄==
Hiêng-sì-câi ne̤ngnè̤ng gó muôi tō̤ cà̤ ô-guangguăng Bàng-uâ-cê cháung-có̤cáuksiònggê̤ṳ-sá̤tā̤ cài-lâiu, năng nàng-gă nâ diôngdé̤ṳng téng lìng-sĭng(零星) gì cài-lâiu gà̤-dēng dáik gáu nék -giāng cháung-có̤cáuk(創作) gì siĕu-sék(消息).
 
[[Ó̤-piéng Ciéng-cĕng]](鴉片戰爭) ĭ-hâiu, téng [[Ĕu-ciŭ]] gâe̤ng [[Mī-guók]] lì gì [[Gĭ-dók -gáu]] [[diòng-gáu-sê̤ṳ]] ôi lāu gâing hō̤ hióng Dṳ̆ng-guók -nè̤ng diòng-gáu(傳教), ó̤hcêu kó̤ ŏ̤h Dṳ̆ng-guók gì ngṳ̄-ngiòng. Ĭ-cà̤gáuk-nè̤ng găh ó̤hŏ̤h sèng-hâiu, áng ĭcê̤ṳ-cà̤ gì lī-gāi, sāi lò̤Lò̤-mā-cê gé- giâ ó̤hlì ŏ̤h gì nô̤i-ṳ̀ng,(內容). iòng-hâiu ô nè̤ng kó̤ cīng-lī(整理)piĕ lò̤Lò̤-mā-cê, tūng-ék cê-mō̤ gì siā-huák,. pĭngPĭng-siā Dṳ̆ng-guók dê-huŏng ngṳ̄-ngiòng gì gáuk iôngcṳ̄ng lò̤Lò̤-mā-cê cêu cūng-kuāng dángông-sié(問世) sĕngkó̤ lāu.
 
<!--wikifyed-->
Áng cài-lâiu gé cái, dék cā siā lò̤-mā-cê gé-liŏh Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng sê Ià-lū (Yale) dâi-hŏk gì gáu-sêu M. C. Huái-tò̤ (M. C. White). I dŏng-sì sê siā siŏh cṳ̄ng hāu lă̤ „Ŭi-liàng Cìng-sṳ̆ ĭng-biĕu“ gì gé-ĭng hiê-tūng lì gé Hók-ciŭ uâ.
 
Áng cài-lâiu gé cái, dék cā siā lò̤Lò̤-mā-cê gé-liŏh Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng sê Ià-lū (Yale) dâi-hŏk gì gáu-sêu M. C. Huái-tò̤ (M. C. White). I dŏng-sì sê siā siŏh cṳ̄ng hāu lă̤ „Ŭi-liàng Cìng-sṳ̆ ĭng-biĕu“ gì gé-ĭng hiê-tūng lì gé Hók-ciŭ uâ.
 
Cī tó̤ gé-ĭng hiê-tūng gâe̤ng gĭng-dáng Bàng-uâ-cê dék duâi gì chiă biék găh dek-sṳ̀ cê-mō̤ „a̤“, „e̤“, „o̤“, gâe̤ng gì „ṳ“ gì biēu dăh gà̤-dēng, hī tó̤ gé-ĭng hiê-tūng sāi „á“ biĕu sê „a̤“, „ó“ biĕu sê „o̤“, „ë“ biēu sê „e̤“, „ü“ biĕu sê „ṳ“. Hiā sì-hâiu mò̤ nèng-ài siā sĭng-diêu hù-hô̤, ĭng ôi biĕu sĭng-diêu hù-hô̤ gì ôi-dé dŭ gâe̤ng dĕk-sṳ̀ cê-mū gì dĕk-sṳ̀ hù-hô̤ iéng gŏ̤ lāu. Ng guó cī tó̤ gé-ĭng hiê-tūng â̤ tĕ̤ng káng có̤ bàng-uâ-cê gì siĕng-tā̤.