「Dáng-mìng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
(Sĭng ùng-ciŏng)
 
~
'''Dáng-mìng''' sê sĕng-uăk diŏh [[Hók-gióng]], [[Guōng-dĕ̤ng]], [[Guōng-dĕ̤ng]], [[Guōng-să]]̤, [[Hāi-nàng]], [[Ciék-gŏng]] gĕ̤ng-hāi siông gì siŏh ciáh mìng-hiê, sṳ̆k [[Háng-cŭk]]. Diŏh [[Hók-ciŭ]], lṳ̆k-dê siông gì Háng-ìng ciŏng [[Hók-ciŭ Dáng-mìng]] ā̤-huá miàng "[[Kuóh-dà̤]]" hĕ̤k "[[Kuóh-dà̤-giāng]]". Duòng-tūng siông, Dáng-mìng̤ ék-sĕng duâi buô-hóng sì-găng dŭ dêu sùng gà̤-dēng.
 
[[Category:Mìng-cṳ̆]]